University of Oulu

The means to the ends of education : technology in the new core curriculum for basic education of Finland

Saved in:
Author: Sepp, Elari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312245
Language: English
Published: Oulu : E. Sepp, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The purpose of this study is to examine the status of technology in the new national core curriculum for basic education of Finland. The key factor involved is the opposition of means and ends in educational technology. This means that the study focuses on how technology is presented in the curriculum by considering how intrinsically or extrinsically it is treated in the context of education as well as the reasons given in the curriculum for the application of educational technology. The study also examines how the regulations in the curriculum change in accordance with different age groups of pupils. The study is based on a content analysis of the national curriculum, with relevant extracts analysed and discussed from the perspective of the research questions. Educational technology, information and communication technology (ICT) and multiliteracy are key concepts in this study. The study found that the use of technology in education is explained in the curriculum as a means of preparing pupils for a future where technology would always be present in their lives, especially in the field of employment. Technology is largely seen in the curriculum as something which is always present in our modern society. As for the matter of intrinsic and extrinsic values, technology is treated in the curriculum as something which can be very beneficial to education and the educational use of which has much potential and should therefore be developed further.
see all

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, millainen asema teknologialla on peruskoulun opetussuunnitelman uusissa perusteissa. Opetusteknologiaa tarkasteltaessa avainasemaan nousee tässä keinojen ja tarkoitusten vastakkainasettelu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkielman keskiössä on ensinnäkin se, käsitelläänkö teknologiaa opetussuunnitelmassa välinearvona vai itseisarvona, ja toisaalta myös opetussuunnitelmassa annetut syyt teknologian opetuskäytölle. Tutkielma tarkastelee myös sitä, millä tavoin oppilaiden ikäluokat vaikuttavat opetussuunnitelman säädöksiin. Tutkielma perustuu opetussuunnitelman sisällönanalyysiin, jossa analysoidaan merkittävät katkelmat, joita käsitellään tutkimuskysymysten kannalta. Opetusteknologia, tieto- ja viestintäteknologia ja monilukutaito ovat tämän tutkielman keskeisiä käsitteitä. Tutkielman kautta selvisi, että teknologian käyttö opetuksessa perustuu opetussuunnitelman mukaan siihen, että oppilaita valmistellaan sellaista tulevaisuutta varten, jossa teknologia on jatkuvasti heidän elämissään läsnä, etenkin työelämässä. Teknologian koetaan myös olevan alati läsnä yhteiskunnassa yleisesti. Mitä tulee itseisarvoihin ja välinearvoihin, opetussuunnitelman perusteissa teknologia nähdään asiana, joka voi olla erittäin hyödyllinen osa opetusta ja sen opetuskäyttöä tulisi siksi kehittää edelleen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elari Sepp, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.