University of Oulu

Projektityöntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista terveydenhuollon pienissä projekteissa

Saved in:
Author: Nuolioja, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312259
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nuolioja, 2017
Publish Date: 2017-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Reviewer: Suhonen, Marjo
Lunkka, Nina
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvailla projektityöntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista terveydenhuollon pienissä projekteissa. Työhyvinvoinnilla tässä tutkielmassa tarkoitetaan yksilön kokonaisvaltaista subjektiivista kokemusta hyvinvoinnista, johon kuuluu työn osaaminen ja sen hallinta sekä sosiaalinen tuki, sekä organisaation toimintatapa ja johtaminen, ilmapiiri, työ ja ihminen omine tulkintoineen. Pienellä projektilla tarkoitetaan oman työ ohessa toteutettua tavoitteellista, kertaluontoista ja määräaikaista tehtävää, jonka avulla pyritään luomaan uudenlainen toimintatapa, palvelu tai muu tuote terveydenhuollon alalla. Tutkimuksen kohderyhmä koostui yhden sairaala-organisaation viiden eri pienen projektin projektityöntekijöistä (n=10). Pienten projektien tarkoituksena oli kehittää joko yksittäistä työprosessia tai kehittää laajemmin uutta toimintatapaa. Tutkimusaineisto kerättiin avoimella yksilöhaastattelulla ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan työskentely terveydenhuollon pienissä projekteissa koettiin hyvin antoisaksi ja omaa työhyvinvointia tukevana tekijänä. Projektityöntekijät kuvasivat työhyvinvointia kokonaisvaltaisena ilmiönä, johon vaikuttaa henkilön oma elämänhallinta sekä projektityön odotukset ja vaatimukset suhteessa omiin voimavaroihin. Projektityö nähtiin mahdollisuutena kehittää omaa työtä ja osaamista. Esimiehen merkitys työhyvinvoinnin kokemiseen projektityössä koettiin merkitykselliseksi. Vertaistuen projektiyössä kuvatiin vahvistavan työhyvinvoinnin tunnetta. Niukat annetut resurssit projektin tekemiseen, projektityön yllätyksellisyys ja muutosvastarinta koettiin rasittavina tekijöinä. Terveydenhuollon toimintaympäristössä pieniä projekteja toteutetaan paljon, niiden avulla pyritään vastaamaan terveydenhuollon haasteisiin ja parantamaan laatua. Näitten pienten projektien onnistuminen riippuu paljon ihmisten hyvinvoinnista ja motivaatiosta. Projekteja suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös projektityöntekijöiden työhyvinvointi, näin projektit kantavat hedelmää, ja terveydenhuollon on mahdollista saavuttaa paremmin sille asetettuja tavoitteita työyhteisötasolla.
see all

The aim of this study was to describe project workers’ experiences of workplace wellbeing in small healthcare projects. In this study, workplace wellbeing refers to individuals’ comprehensive subjective experiences of wellbeing, which comprise competence and control over work, social support, as well as the organisation’s operational procedure and management, atmosphere, work and the individual with his/her personal interpretations. In this context, ‘small project’ refers to a goal-oriented, one-off and fixed-term task carried out alongside normal work duties, with the aim of creating a new operational procedure, service or other product within healthcare. The target group consisted on project workers (n=10) involved in five small projects in one hospital organisation. The aim of the small projects was either to develop an individual work process, or more comprehensively, to develop a new operational procedure. The material was collected using open individual interviews and analysed with inductive content analysis. According to the findings, working in small healthcare projects was perceived as very rewarding and as a factor contributing to personal wellbeing. The project workers described workplace wellbeing as a comprehensive phenomenon which is influenced by personal life control as well as the expectations and demands of project work in relation to personal resources. Project work was seen as an opportunity to develop one’s own work and competence. The role of superior was seen as significant for the perception of workplace wellbeing in project work. Peer support was described as promoting a sense of workplace wellbeing, whereas scanty resources allocated for the implementation of the project, the unexpected nature of project work and change resistance were stated as burdening factors. Small projects are very common in the healthcare environment, and they are used to respond to the challenges that arise in healthcare and to improve quality. The success of these small projects is highly dependent on the wellbeing and motivation of the people involved. When planning projects it is important to take into account the workplace wellbeing of project workers to ensure that the project will bear fruit. This way, the goals set may be more readily obtained in health care on workplace level.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Nuolioja, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.