University of Oulu

Tietomallipohjaisten tarjouslaskentamenetelmien kehittäminen ratahankkeille

Saved in:
Author: Wahlström, Roope1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012301
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Wahlström, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Rauno
Jaakkola, Mika
Reviewer: Heikkilä, Rauno
Jaakkola, Mika
Description:
Diplomityön tavoitteena oli kehittää tietomallipohjaisten työkalujen hyödyntämistä ratahankkeiden tarjouslaskennassa. Työn tilaajana toimi Destia Oy ja työssä tehtiin kirjallisuus- ja haastattelututkimus sekä tietomallipohjaisen tarjouslaskennan kokeilu kahden ratahankkeen tarjouslaskentavaiheessa. Tutkimuksen tuloksena luotiin toimintamalli ratahankkeiden tietomallipohjaiseen tarjouslaskentaan. Haastattelututkimuksessa haastateltiin Destian Oy:n tarjouspäälliköitä tarjouslaskennan nykytilanteesta, ongelmista ja kehittämistarpeisista. Tietomallipohjaista tarjouslaskentaohjelmaa Tilosta kokeiltiin kahden ratahankkeen tarjouslaskentavaiheessa työvaiheiden aikataulutukseen sekä kustannusten ja resurssien laskemiseen. Tarjouslaskennan henkilöstöä koulutettiin Tilos-ohjelman käyttöön ja heille tehtiin kyselytutkimus toimintamalliin ja Tilokseen liittyen. Tutkimuksen tuloksena kehitetty tietomallipohjaisen tarjouslaskennan toimintamalli kuvaa käytettävät ohjelmatyökalut, niiden välisen hierarkian sekä ohjelmien ja työvaiheiden välillä siirtyvät tiedot. Vertailemalla nykymallista toimintamallia tietomallipohjaisen tarjouslaskennan toimintamalliin tulee ilmi miten prosessi muuttuu ja mitkä ovat tietomallipohjaisen tarjouslaskennan tarjoamat hyödyt nykymalliseen toimintamalliin verrattuna. Tulosten perusteella tarjouslaskenta toimii hyvin, vaikka toimintatavat ja käytettävät työkalut eivät ole vielä yhtenäisiä. Tarjouslaskennassa on tarve visuaalisille ja ominaisuuksiltaan monipuolisille ohjelmatyökaluille aikataulutukseen ja kustannusten ja resurssien laskentaan. Tietomallipohjainen tieto tarjouslaskentavaiheessa mahdollistaa perinteistä tarjouslaskentaan tarkemman aikataulutuksen ja kustannusten laskemisen ja sitä kautta tarkemman tarjouksen. Tulosten perusteella tietomallipohjaista tarjouslaskentaa hyödyntäviä aika-paikkakaavio-ohjelmia voidaan suositella rataurakoitsijalle linjamaisten hankkeiden tarjouslaskentaan sekä varauksin myös muiden hankkeiden tarjouslaskentaan.
see all

The aim of the thesis was to develop the use of BIM-based tools in tendering process in railway projects. The thesis was made for Destia Oy, and a literature study and interviews were conducted and also the BIM-based tendering was tested on the tendering phase of two railway projects. As a result an operation model was created for BIM-based railway tendering. In the interviews, Destia Oy’s tender chiefs were interviewed about the current situation, problems and needs of tendering process. BIM-based tendering was tested with Tilos program on the task scheduling and cost and resource calculation on two railway projects. Some of Destia Oy’s tendering staff were given training on the use of Tilos and they were interviewed on the operating model and program itself. The operations model describes the software tools used, the hierarchy between the programs and the information flows between different programs and tasks. By comparing the current tendering operation model with the new BIM-based operation model for tendering, the changes and benefits of moving to BIM-based tendering became visible. Based on the results, the tendering process in Destia Oy’s railway projects works well, even though the operation model is not the same for all the fields of Destia Oy’s construction. In tendering, there is a need for visual and feature-rich program tools for scheduling the tasks and also calculating costs and resources for tasks. BIM-based tendering allows for a more accurate scheduling and calculation of costs, and hence a more accurate bid. Based on the results, time-location charts utilizing BIM-based data for tendering can be recommended to the linear construction projects such as railway projects as well as for other construction projects.
see all

Subjects:
Copyright information: © Roope Wahlström, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.