University of Oulu

Alakoulusta yhtenäiseksi peruskouluksi : Rovaniemen Ylikylän koulun laajennus

Saved in:
Author: Kankaanpää, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 55.9 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012322
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kankaanpää, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Ylikylän koulu on Rovaniemellä sijaitseva peruskoulun alakoulu, joka on kasvaneen oppilasmäärän ja kouluverkon muutoksen myötä muuttumassa kaikki peruskoulun luokka-asteet sisältäväksi yhtenäisperuskouluksi. Opinnäytteeni on suunnitelmallinen työ, jossa esitän nykyisen koulurakennuksen laajentamisen neljäsarjaista yhtenäisperuskoulua ja kahdeksan lapsiryhmän päiväkotia palvelevaksi rakennukseksi. Suunnitelman viiteaineistona toimii Rovaniemen kaupungin laatima tarveselvitys ja sen osana oleva tilaohjelma. Tilaohjelma on tarjonnut lähtökohdat suunnitelman tekemiseen, mutta opinnäytteeni ei ole sidoksissa varsinaiseen rakennushankkeeseen tai sen osapuoliin. Nykyiseen rakennukseen suhteutettuna, neljä kertaa suuremman ohjelmallisen pinta-alan sisältävä laajennus on ratkaistu sulauttamalla olemassa oleva rakennus osaksi uutta kokonaisuutta, jonka yhteenlaskettu pinta-ala on 11820 kerrosneliötä. Syntynyt kokonaisuus sisältää viitteitä alkuperäisen rakennuksen muodosta, materiaaleista ja mittakaavasta. Alkuperäisen rakennuksen muoto toimii typologisena mallina sen ympärille kasvavalle laajennukselle. Laajennuksen keskeinen tilakokonaisuus on sen keskelle sijoittuva rakennuksen korkuinen aula-ruokasalitila. Aula kokoaa eri-ikäiset koululaiset yhteisiin tiloihin ja toimii rajapintana aineopetukseen siirryttäessä. Rakennus on toteutettu kantavalla betonirungolla alkuperäisen rakennuksen tapaan. Rakennuksen julkisivut ovat keraamista ripustettua laattaa ja punatiiltä. Suunnitelma sisältää koko rakennuksen kattavien pääpiirustusten lisäksi otteet pohjapiirustuksesta, leikkauksesta ja julkisivusta. Nämä tarkentavat suunnitelman tilankäyttöön, rakenteisiin ja materiaaleihin liittyviä ratkaisuja. Opinnäytteeni tekstiosuus taustoittaa suunnitelman lähtökohtia, rakennuspaikkaa sekä tehtyjä suunnitteluratkaisuja. Käsittelen myös peruskoulua ja sen opetukseen liittyvien opetuskäytäntöjen muutosta. Nykyaikainen peruskouluopetus tähtää ilmiölähtöiseen ja soveltavaan oppimiseen, sekä erilaisten oppimistyylien tunnistamiseen ja niiden tukemiseen. Opettaminen on muuttunut perinteisestä luokassa tapahtuvasta vakioidun oppilasaineksen opettamisesta erilaiset ja eritasoiset oppijat paremmin huomioivaksi. Opettamisen keskiössä on ajattelemaan ja luovaan oppimiseen kykenevä oppija. Koulusuunnitteluun liittyy nykyään usein termi avoin oppimisympäristö. Avoimella oppimisympäristöllä tarkoitetaan perinteisestä luokka-asetelmassa tapahtuvasta frontaalipedagogiikasta poikkeavia opettamisen ja oppimisen käytäntöjä. Opettamisessa hyödynnetään erilaisia toiminnallista oppimista tukevia oppimateriaaleja, sekä oppimisen ja opettamisen menetelmiä. Tilallisessa merkityksessä avoin oppimisympäristö on helposti erilaisissa oppimistilanteissa joustava ja kevyin järjestelyin muunneltava tilallinen kokonaisuus, joka palvelee nykyaikaisen peruskoulun opiskelua, jossa käytetään paljon viestintäteknologiaa, tehdään töitä vaihtelevissa oppilasryhmissä ryhmätöinä ja passiivisen vastaanottamisen sijaan opitaan tekemällä. Suunnitelmassani on esitetty avoimeen tilankäyttöön perustuva ratkaisu, jonka ajattelen palvelevan paremmin nykyisen peruskoulun tavoitteita ilmiölähtöisestä oppimisesta, samanaikaisopettajuudesta ja eriyttävästä, erilaiset ja eritasoiset oppimistyylit huomiovasta opetuksesta.
see all

Ylikylän koulu is a primary school located in the city of Rovaniemi. Increase in number of pupils and change of the school network has led to a situation where the School is going through transformation to include both a primary school and secondary levels of comprehensive school in the same school building. My thesis includes design work in which I present the extension of the existing school building to serve new nine level comprehensive school and eight group day care center. The reference material for the design is the research of space requirements and school network survey made by City of Rovaniemi. Program works as a starting point for the design, but my thesis is not linked to the actual construction project or its parties. In relation to the current building, an expansion with a four-fold larger program area has been solved by merging the existing building into a new entity with total area of 11820 square meters. The created entity contains references to the original building on level of shape, materials and scale of volumes. The key space of the extension is the lobby-dining area, which is located in the middle of the building. The Lobby collects school children of different ages in common spaces and acts as an interface when moving into elementary education. The building has been constructed with a load-bearing concrete frame just like the original building. The façades of the building are made of ceramic plate and red masonry. Addition for the main drawings there is detailed drawings from spatial solutions and details in construction and facade. The written proportion of my thesis explains key factors of the design, the site of construction and the design solutions that have been made. I will also address the elementary school and the change in the teaching practices. Contemporary elementary education aims at phenomenal and applied learning, and the identification and support of different learning styles. Teaching has changed from classical classroom teaching to a school which includes all kind of learners with the focus being on a creative learner. School design nowadays is often referred to the term ‘open learning environment’, which refers to a teaching and learning practices that differ from the traditional frontal instruction learning, performed in classroom. Teaching utilizes various learning materials, supports functional learning and teaching methods. In a spatial sense, an open learning environment is open and flexible space where arrangements can be made with an ease to serve a modern elementary school that uses a lot of information and communications technology, works in a diverse amount of students as a group and values learning by doing over passively received knowledge. My plan includes an open space based solution that I think will serve better the goals of the current elementary school for phenomenon based learning, co-teaching, and different levels and types of learners.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Kankaanpää, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.