University of Oulu

Kolmas iho : ilmastosopeutuvuus ja dynaaminen rakennusvaippa

Saved in:
Author: Karjalainen, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.7 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012331
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Karjalainen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Tutkielmani pyrkii selvittämään millaista potentiaalia ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja dynaamiset rakennusvaipat tarjoavat arkkitehtuurille. Valitsin aiheekseni ilmastosopeutuvuuden ja dynaamiset kuorirakenteet, koska ilmastonmuutos on nykyajan merkittävin ihmiselämään vaikuttava tekijä ja siihen sopeutuminen on välttämättömyys myös arkkitehtuurin saralla. Dynaaminen rakennusvaippa tarjoaa mielenkiintoisen kohteen tutkia ilmastosopeutuvuutta arkkitehtuurin alueella. Dynaamiset ominaisuudet mahdollistavat laajan valikoiman keinoja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja vaatimuksiin. Rakennusvaippa on merkittävä osa rakennusta ja sitä tutkimalla voidaan löytää uusia ja kiinnostavia ilmastosopeutumisen keinoja. Nykyteknologian valossa staattinen arkkitehtuuri, joka olosuhteiden muuttuessa pysyy ominaisuuksiltaan samana, vaikuttaa tehottomalta. Pyrkimyksenäni on tuoda esiin vaihtoehtoisia näkökulmia arkkitehtuurin periaatteisiin, sekä pohtia ilmastonmuutoksen asettamia haasteita ilmastosopeutuvuuden tehokkaan hyödyntämisen kannalta. Tutkielma sivuaa myös soveltavien suunnitteluperiaatteiden, kuten avoimen suunnittelun roolia arkkitehtuurin tulevaisuudessa sekä vasta kehittymässä olevia arkkitehtonisia suunnitteluratkaisuja, kuten biomimetiikan hyödyntämistä sopeutuvuudessa. Luvussa 2 — Ilmastonmuutos, esittelen ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Luku 3 — Ilmastosopeutuvuus, jakaantuu kahteen lukuun: sopeutuvuutta ja ilmastosopeutuvuuden keinoja käsitteleviin lukuihin. Luku 4 — Dynaaminen rakennusvaippa, esittelee yhden mahdollisen ilmastosopeutuvuuskeinon. Tämä aiheen olen jakanut dynamiikkaa ja rakennusvaippaa käsitteleviin lukuihin. Luvussa 5 — Esimerkkitapaukset, esittelen vielä joitain olemassa olevia sekä suunnitteilla olevia esimerkkejä dynaamisista rakennusvaipoista ja sopeutuvasta arkkitehtuurista. Luvussa 6 — Pohdinta, esitän ajatuksia tutkielmasta, sekä jatkotutkimusehdotuksia.
see all

My thesis is a study of the potential for climate adaptive and dynamic building envelopes provide for architecture. I chose climate change adaptation and dynamic shell structures for my subject, because climate change is the most important factor affecting human life today and adapting to it is also a necessity in the field of architecture. A dynamic building envelope offers an interesting item to explore climate adaptability in buildings. Dynamic properties enable a wide range of means to adapt to changing conditions and requirements. The building envelope is a significant part of the building, and by studying it, new and interesting ways of climate adaptation can be found. In the light of current technological advancements, the conventional, static architecture, which remains passive, as the conditions change, seems ineffective. My aim is to highlight alternative perspectives on the principles of architecture and to reflect on the challenges posed by climate change for the effective utilization of climate adaptability. My thesis also reflects the role of applied design principles, such as the role of open design in the future of architecture, as well as emerging architectural design solutions such as Biomimetics. The thesis presents the Climate Change and its effects on the built environment. The second main topic deals with climate adaptability. This main topic is divided into two subtitles: adaptability and the measures of climate adaptability. The third main topic is explores the possibilities of a dynamic building envelope, which provides one possible climate adaptation approach. This topic is divided into two subtitles on dynamics and the building envelope. At the end, some existing and planned examples of dynamic building envelopes and climate adaptive buildings are presented.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Karjalainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.