University of Oulu

Lähisynonyymien keho, vartalo ja ruumis kontekstuaalista semantiikkaa

Saved in:
Author: Laakkonen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.5 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012333
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laakkonen, 2017
Publish Date: 2017-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Brunni, Sisko
Sivonen, Jari
Description:
Tutkin tässä pro gradu -työssäni lekseemien keho, ruumis ja vartalo merkityksiä. Käsittelen sanoja synonymia-ilmiön pohjalta lähisynonyymeinä, joilla on merkitykseen liittyviä valintarajoituksia ja -preferenssejä. Tutkielmani teoreettisen taustan muodostaa kontekstuaalinen semantiikka, joka tutkii lekseemin merkitystä ja käyttöä kontekstuaalisten valintasuhteiden kautta. Käsittelen tutkielmassani lekseemien tilastollisesti merkitsevää kollokointia eli leksikaalista myötäesiintymistä ja semanttisia preferenssejä eli leksikaalissemanttisiin myötäesiintymiin pohjaavia merkitysluokituksia. Tarkastelen, millaisten kollokaattien kanssa tutkimani lekseemit tyypillisesti esiintyvät. Samalla tarkastelen myös eroja ja yhtäläisyyksiä, joita semanttiset preferenssit tuottavat lekseemien merkityksille. Näiden piirteiden pohjalta teen lekseemeille kontekstuaaliset profiilit, jotka kuvaavat sanojen kollokointitaipumusta, esittävät sanojen tyypilliset merkitysryhmät ja lekseemeille ominaiset kiteytyneet ilmaukset. Tutkielmani on aineistopohjainen ja semanttisten preferenssien osalta myös aineistovetoinen. Aineistonani toimivat suomen kielen tekstipankin osakorpukset, jotka muodostuvat sanomalehtiteksteistä. Tarkastelen Lemmie-ohjelman avulla tilastollisin menetelmin kollokaatioiden muodostumista hakusanoilleni keho, vartalo ja ruumis. Olen tarkastellut lekseemien kollokointia sanojen keskinäistä myötäesiintymistä painottavalla MI-testillä ja sanojen frekvenssejä painottavalla T-testillä. Kollokaatteja olen tarkastellut sanaluokittain ja etsinyt niistä kiteytyneitä ilmaisuja sekä hahmottanut alustavasti lekseemejä kuvaavia merkityksiä ja käyttötapoja. Tämän lisäksi olen satunnaisotannalla poiminut kullekin lekseemille 200 konkordanssin eli hakusanan esiintymisympäristön kattavan otannan. Satunnaisotannan pohjalta olen luonut 17 erilaista merkitysluokkaa, joihin olen sijoittanut hakusanojen leksikaaliset myötäesiintymät. Olen vertaillut semanttisia luokkia sen mukaan, muodostavatko ne systemaattisia valintarajoituksia, vahvoja tai lieviä semanttisia myötäesiintymäpreferenssejä lekseemeille. Kolmannessa vaiheessa olen koonnut aikaisempien vaiheiden tulokset lekseemien kontekstuaalisiksi profiileiksi. Lähisynonyymeinä pidetyillä sanoilla ollut juurikaan yhteisiä kollokaatteja. Sanoilla on joitain yhteisiä kollokaatioita, mutta frekvenssit ja tilastollisten testien antamat arvot erottavat niitä. Lekseemit kollokoivat eri tavoin eri sanaluokkia edustavien sanojen kanssa. Esimerkiksi keholla ei ole lainkaan suhteellisia adjektiiveja tilastollisesti merkittävinä kollokaatteina, kun taas vartalolle ne ovat tyypillisiä. Kun lekseemejä tarkastellaan kollokaatteja abstraktimpina semanttisina luokkina, niillä on joitain yhteisiä semanttisia ryhmiä, kuten kaikilla lekseemeillä esiintyvät merkitysryhmät ’yksilöiminen’ ja ’suhtautuminen’. Keho, vartalo ja ruumis osoittautuivat erikoistuneen erilaisiin merkityksiin semanttisten preferenssiensä perusteella. Ruumiilla on ’määrän’, ’paikallistumisen’, ’paikan’ ja ’siirtämisen’ merkitysluokat. Ne eivät ole mahdollisia muilla lekseemeillä eikä elollistarkoitteisella ruumiillakaan, koska ne liittyvät vahvasti ruumiin merkitykseen ’kuollut ruumis’. Ne liittyvät toistuviin lauseyhteyksiin, joissa sanan tarkoite hahmotetaan esinemäisenä, siirreltävänä ja laskettavana yksikkönä, joka sijaitsee jossain tilassa. Keholla on vahvat semanttiset myötäesiintymäpreferenssit ’hyvinvointi’, ’intrasubjektiivinen havainnointi’ ja lääketiede’, jotka liittyvät kaikki terveyteen ja hyvinvointiin sekä tarkoitteen itsensä tarkkailuun. Vartalolla on yksi vahva semanttinen myötäesiintymäpreferenssi, ’ulkonäkö / fyysinen tila’, joka kuvaa lekseemin tarkoitteen fyysisiä ominaisuuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Laakkonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.