University of Oulu

Innostaako? : ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokema innostus

Saved in:
Author: Wenström, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022383
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Wenström, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hintsanen, Mirka
Reviewer: Pyhältö, Kirsi
Hintsanen, Mirka
Description:
Innostus on myönteinen tunne, johon liittyy korkea aktivaatiotaso. Innostus on myös yksi työnimun elementti ja tunnuspiirre. Opettajan innostuksella on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden motivaatioon ja oppimistuloksiin sekä opettajan omaan hyvinvointiin. Työtekijöiden kokemalla työn imulla on lisäksi todettu olevan yhteyksiä organisaation tuloksellisuuteen. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita myös ammatillisessa koulutuksessa, jossa on tulevaisuudessa toimittava yhä tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kuinka innostuneiksi ammatillisen koulutuksen opettajat kokevat itsensä työssään, miten innostus opettajien oman kokemuksen mukaan ilmenee ja minkälaisten tekijöiden opettajat kokevat innostukseensa vaikuttavan. Kysymyksessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimukseen osallistui 103 suomalaista ammatillisen koulutuksen opettajaa. Tutkimusjoukko vastasi ikä- ja sukupuolijakaumaltaan sekä edustamiensa koulutusalojen puolesta perusjoukkoa melko hyvin. Tuloksia on siten mahdollista soveltaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen yleisesti. Tutkimus tuo ajankohtaista tietoa opettajien innostuksen kokemisesta ammatillisen koulutuksen uudistuksen keskellä. Tutkimustulosten perusteella ammatillisen koulutuksen opettajat olivat erittäin innostuneita työstään. Innostus ilmeni opettajien kokemuksen mukaan haluna kehittää omaa työtä, opetusta ja omaa osaamista. Lisäksi innostuksen koettiin ilmenevän työhön panostamisena ja aikaansaamisena sekä myönteisinä tunteina työssä. Innostusta vahvistavana opettajat kokivat opiskelijat, työyhteisön hyvän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä työn sisältöön ja luonteeseen liittyvät voimavarat, kuten autonomian ja haasteellisuuden. Opettajien mukaan heidän innostustaan heikensivät resurssipula, koulutusta koskevat muutokset, säästöt ja niiden luoma epävarmuus sekä huono työilmapiiri. Tulokset osoittivat opettajien innostuksen ilmenevän tavoilla, jotka sopivat hyvin ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin tavoitteisiin, kuten kehittäminen ja opiskelijalähtöisyys. Koska innostuksen koettiin vahvistuvan etenkin opiskelijatyössä, on siinä onnistumisen edellytykset tärkeä varmistaa myös resurssien niukentuessa. Vuorovaikutus, kollegiaalinen tuki ja yhdessä tekeminen voivat auttaa innostumaan ja onnistumaan arjessa. Tutkimustulosten perusteella esimiehet ja johto voivat osaltaan olla mahdollistamassa opettajien innostusta. Avainasemassa ovat tuki, luottamus ja arvostus sekä kehittämisen, kehittymisen ja autonomian mahdollistaminen. Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksista johtuvat säästöt ja resurssipula uhkaavat opettajien kokemaa innostusta, mikä olisi hyvä huomioida myös koulutusta koskevassa päätöksenteossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Wenström, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.