University of Oulu

Katutanssin ja katutanssikulttuurin merkitys tanssijan identiteetille

Saved in:
Author: Laakkonen, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022385
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laakkonen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli käsitellä katutanssin ja katutanssikulttuurin merkitystä tanssijan identiteetille. Tutkimusaineistoon perehtymisen jälkeen aineiston tutkiminen rajattiin vain identiteetin kannalta myönteisten merkitysten tutkimiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten katutanssijat kokevat katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikuttaneen heidän identiteettiinsä myönteisesti sekä minkälaisena katutanssijat kokevat oman identiteettinsä. Tutkimuksen teoreettisen tarkastelun pohjana toimii fenomenologia. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat muodostuvat katutanssin ja katutanssikulttuurin sekä identiteetin kehittymisen ja yhteisöllisyyden merkityksen avaamisesta. Lähtökohtana tutkimusaiheen valintaan toimi oma historiani katutanssin ja katutanssikulttuurin parissa niin tanssijana kuin tanssinopettajana. Tutkimushenkilöiksi valikoituivat aktiivisesti katutanssitapahtumiin osallistuvat täysi-ikäiset katutanssijat. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Lomake jaettiin katutanssiin suuntautuneessa Facebook-ryhmässä ja vastauksia kyselyyn tuli 57, joista 43 täytti tutkimusaineiston kriteerit. Saatu aineisto analysoitiin aineistölähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee aineiston lukemisesta ja sisältöön perehtymisestä pelkistettyjen ilmauksien etsimiseen. Tämän jälkeen ilmauksista etsitään samankaltaisuuksia sekä erilaisuuksia, joista yhdistellään ja muodostetaan alaluokkia ja niistä edelleen ylempiä luokkia. Lopuksi aineistosta kerätään yhteen saadut tulokset ja tarkastellaan niitä suhteessa tutkimustehtävään. Tutkimuksesta selvisi katutanssin ja katutanssikulttuurin myönteinen merkitys tanssijan identiteetin muodostumisessa. Tanssijat kokivat katutanssin ja katutanssikulttuuri vaikuttaneen myönteisesti niin heidän itsetuntoonsa ja kehontuntemukseensa kuin sosiaalisten suhteidensa laajenemiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös katutanssijoiden identiteetin kehittymisvaihetta, ja havaittiin heidän omaavan joko jo muodostetun identiteetin tai vielä muotoutumisvaiheessa olevan identiteetin. Tavoitteena oli avata katutanssin historiaa ja sen synnyttämää kulttuuria katutanssijoille merkityksellisenä toimintana, joka kehittää yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tarkastelun kohde voitaisiin siirtää aktiivisista katutanssijoista vähemmän aktiivisten tanssijoiden tarkasteluun ja tutkia katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikutusta heidän identiteettinsä kehittymiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Laakkonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.