University of Oulu

Students’ moral growth during an educational project : a case study

Saved in:
Author: Hämäläinen, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022389
Language: English
Published: Oulu : S. Hämäläinen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Harmoinen, Sari
Description:
The aim of the research is to map teacher’s observations regarding her students’ moral development during a project based learning module. I am interested in project based learning and the possibilities it can offer outside of the subject matter. Through my own teaching experiences, I have seen projects offer not only learning results but also joy of learning. In this research I am however focusing on moral development. In the research I aim to bring the teacher’s observations to the limelight; what she had noticed during the different phases of the project from planning to evaluation. This research finds out how she purposefully influenced her students’ moral, but also what unconscious impacts she had on them. The methodology of this research is case study in the context of a third-grade classroom in the Northern Finland. The research follows the seven steps of Kvale that are built around interview data. With the help of the data I investigate the teacher’s experiences of project based learning and simultaneous moral growth of the students. The data is divided under three research questions which cast light on what moral and value education the teacher wanted to provide for her students, what kind of moral issues spontaneously rose as the project went on, and how the students have demonstrated their moral growth after the project has ended. According to cognitive moral development theory, we need to have a sufficient moral understanding of a certain topic before we can understand the moral aspects of it and that way develop our moral understanding. Project based learning seems to offer great grounds for moral development as the project starts with the students getting to know their topic with real-life learning situations. Once they possess sufficiently knowledge on subject content matter, the teacher can introduce moral questions and dilemmas to the students to ponder. In project based learning students work with various individuals and that way cannot avoid encountering different opinions and moral dilemmas that they bring along. These are the real-life learning situations when the moral understanding is challenged and prone to a change. Student working on projects also need to be responsible of their own work. The change in the working methods and co-working skills were noticed by other teachers of the school after the project had finished.
see all

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opettajan havaintoja oppilaiden moraalisesta kehityksestä laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden (projektin) aikana. Olen kiinnostunut projektioppimisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ainesisältöjen ulkopuolelta, sillä omien opetuskokemusteni kautta olen todennut projektityöskentelyn tuovan sekä oppimisen iloa että oppimistuloksia. Tässä tutkimuksessa kuitenkin keskityn moraalin kehitykseen. Tutkimuksessa pyrin tuomaan esille opettajan näkökulman projektin eri vaiheissa; sen suunnittelussa, kulussa ja arvioinnissa sekä miten opettaja on tietoisesti ja tiedostamattaan vaikuttanut oppilaiden moraaliseen kehitykseen projektin aikana. Tutkimuksen metodologina on tapaustutkimus, jonka konteksti on pohjoissuomalaisen peruskoulun kolmas luokka. Tutkimus seuraa Kvalen seitsenportaista tutkimusrunkoa, joka rakentuu haastattelumateriaalin ympärille. Aineistona on siis erään opettajan haastattelu, jonka avulla selvitän opettajan kokemuksia projektityöskentelystä ja samanaikaisesta oppilaiden moraalisesta kasvusta. Analyysivaiheessa haastattelu on jaettu kolmen tutkimuskysymyksen alle, joista selviää, mitä tietoisesti tuotuja moraali- ja arvokysymyksiä opettaja on ujuttanut projektiinsa, millaisten projektin aikana nousseiden moraalisten kysymysten äärellä oppilaat painivat sekä miten oppilaat ovat demonstroineet moraalista kehitystään projektin jo päätyttyä. Kognitiivisen moraalikehityksen mukaan jokaisella tulee olla jonkin taisoinen kognitiivinen ymmärrys aiheesta ennen kuin pystymme siirtymään sen moraaliiin aspekteihin ja siten kehittämään moraaliamme. Projektityöskentely näyttääkin tarjoavan näin hyvät puitteet moraalin kehitykselle, kun oppilaat ensin tutustuvat aiheeseen aitojen elämän ongelmakohtien ympärillä. Kun riittävä kognitiivisen ymmärryksen taso on saavutettu, voidaan siirtyä keskustelemaan aiheen moraalisista kysymyksistä. Projektityöskentelyssä oppilaat toimivat yksin sekä eri kokoisissa työryhmissä, jolloin oppilas kohtaa eriäviä mielipiteitä ja joutuu näin selvittämään syntyviä moraalisia ristiriitoja. Nämä tilanteet ovat aitoja kohtaamisia ja oppilaiden moraaliset käsitykset joutuvat kyseenalaistetuksi. Tällaisten moraalisten yhteenottojen ansiosta oppilaiden moraalikäsitys muokkautuu ja kehittyy. Myös omasta työstä vastuun kantaminen on osa projektityöskentelyä ja opettaa oppilaille uusia arvoja ja työtapoja. Myös koulun muut opettajat olivat huomanneet muutoksen oppilaiden vastuuntunnosssa ja ryhmätyötaidoissa projektin päätyttyä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Hämäläinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.