University of Oulu

Sukupuolisuuden ilmeneminen lastentarhanopettajan pedagogisessa työssä

Saved in:
Author: Haapala, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022405
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Haapala, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tiilikka, Aila
Reviewer: Tiilikka, Aila
Kinnunen, Susanna
Description:
Tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolisuuden ilmenemistä lastentarhanopettajan työssä. Tutkimus vastaa neljään tutkimuskysymykseen: Millä tavalla lastentarhanopettajan oma sukupuoli näkyy hänen ammatillisuudessaan? Miten lastentarhanopettaja ohjaa lapsiryhmää sukupuolen näkökulmasta? Miten lastentarhanopettajat arvioivat sukupuolisuutta lasten toiminnassa ja leikissä? Millainen päiväkoti on sukupuolten yhteisönä? Sukupuoli on merkittävä osa ihmisen identiteettiä. Sukupuolisuus on monella tavalla esillä yhteiskunnassamme ja se tulee esiin myös päiväkodissa. Sukupuolisuutta päiväkodissa on tutkittu jonkin verran, mutta tärkeänä aiheena se ansaitsee ja tarvitsee lisää näkyvyyttä ja julkista keskustelua. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu sukupuolisuuden keskeisten käsitteiden määrittelemisestä sekä tutkimusaiheen kannalta olennaisten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteiden ja pedagogisten perusteiden määrittelemisestä. Tutkittavina on kaksi oululaista lastentarhanopettajaa. Tutkimusaineisto on kerätty videoimalla tutkittavien ohjaamia liikuntatuokioita sekä haastattelemalla heitä teemahaastattelun menetelmin tutkimusaiheesta. Aineiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysin menetelmin, soveltaen aineistolähtöistä analyysia. Tutkimus osoittaa, että sukupuolisuus tulee ilmi lastentarhanopettajan työssä monilla eri osa-alueilla. Opettaja on tutkittavien mukaan oman sukupuolensa edustajana käyttäytymisellään roolimalli lapselle, joka muodostaa käsitystään naisista ja miehistä. Opettajien ohjaustavassa korostui lapsen yksilöllinen huomioiminen, mutta sukupuolisuus tuli esiin myös esimerkiksi sukupuolittuneissa nimityksissä. Lasten toiminnassa ja leikeissä sukupuolisuus tulee opettajien arvioiden mukaan esiin muun muassa sukupuolittuneissa leikkivalinnoissa ja vapaan liikunnan tilanteissa. Päiväkodin yhteisöllisyydessä sukupuoli ilmenee selvimmin työyhteisön naisvaltaisuudessa. Merkittävimmät tekijät päiväkodin yhteisöllisyydessä ovat lisäksi osallisuus ja tasa-arvo. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää se, miten sukupuolisuus näkyy kahden tutkittavan lastentarhanopettajan työssä, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. Ne antavat kuitenkin viitteitä siitä, miten sukupuolisuus voi tulla esiin lastentarhanopettajan työssä myös yleisemmin. Tässä tutkimusraportissa on kuvattu tutkimuksen suorittamisen eri vaiheet. Tutkimus tuo näkökulmia ja pohdinnan aineksia sukupuolisuuden teemoihin päiväkodissa paitsi lastentarhanopettajille myös muille varhaiskasvatuksen ammattilaisille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Haapala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.