University of Oulu

A hopeful pedagogy : critical service-learning in a Finnish primary school classroom

Saved in:
Author: Izadi, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 200
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022409
Language: English
Published: Oulu : L. Izadi, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Räsänen, Rauni
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Räsänen, Rauni
Description:
Critical service-learning is emerging as a pedagogy that aims for lasting personal and societal transformation. So far, critical service-learning has been popular in higher education, but its use in primary and secondary (K-12) education has barely been studied. Drawing mainly from Freirean critical pedagogy and theories of critical service-learning in higher education, this thesis lists elements that make service-learning critical and applies them to a K-12 environment. Some of the most crucial elements were found to be, that critical service-learning should aim for lasting societal change; that each participant, students and community members, should be seen as an active protagonist of personal and societal transformation; that the process should foster lasting relationships of mutual support, collaborative learning and friendship; and that action should always be informed by a critical reading of reality and critical reflection. After a theoretical review, these elements were collected into a rubric for critical service-learning and tested in practice. This was done through a process of action research in a Finnish 6th grade classroom. The researcher facilitated two projects of service-learning, aiming each time to adopt an approach increasingly in line with principles of critical pedagogy. The researcher collected data from her own reflection journals, student essays and materials generated during the projects. The data was analysed against the rubric, which in turn was shaped by the findings. The findings show that critical service-learning can be done in a Finnish primary classroom context, provided that it is seen as a process of building capacity in students, that school structures support this process and that the teacher is constantly learning thought patterns that reflect critical attitudes. These include a profound faith in the capacity of students and community members to affect change. This research provides a basis for further developing critical service-learning practices in K-12 education, in Finland and elsewhere.
see all

Kriittinen palveluoppiminen on kehittyvä pedagogia, joka pyrkii kestävään henkilökohtaiseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Tähän asti kriittinen palveluoppiminen on ollut suosittua korkeakouluissa, mutta peruskouluissa sen käyttöä ei juurikaan ole tutkittu. Pääosin Freiren kriittisestä pedagogiikasta sekä korkeakouluissa käytetyn kriittisen palveluoppimisen teorioista ammentaen tämä tutkimus listaa elementtejä, jotka tekevät palveluoppimisesta kriittistä ja soveltaa niitä peruskouluympäristöön. Näistä elementeistä tärkeimmiksi osoittautuivat, että kriittisen palveluoppimisen tulisi aina pyrkiä kestävään yhteiskunnalliseen muutokseen; että jokainen osallistuja, oppilas ja yhteisön jäsen tulisi nähdä aktiivisena henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen muutoksen edistäjänä; että prosessin tulisi vaalia kestäviä keskinäiseen apuun, yhdessä oppimiseen ja ystävyyteen perustuvia suhteita; ja että toiminnan täytyy olla kriittisen todellisuuden tarkastelun sekä kriittisen reflektion ohjaamaa. Teoreettisen tarkastelun jälkeen nämä elementit koottiin kriittisen pedagogiikan ohjeistukseksi ja niitä testattiin käytännössä. Tämä toteutettiin toimintatutkimuksena suomalaisten kuudesluokkalaisten kanssa. Tutkija järjesti kaksi palveluoppimisen projektia, tavoitteenaan soveltaa kummallakin kerralla yhä paremmin kriittisen pedagogiikan periaatteita. Tutkija keräsi aineistoa omista reflektiomuistiinpanoistaan, oppilaiden kirjoitelmista sekä projektien aikana luoduista materiaaleista. Aineisto analysoitiin kriittisen pedagogiikan ohjeistusta vasten, jota taas muokattiin tulosten pohjalta. Tulokset osoittavat että kriittistä palveluoppimista voidaan toteuttaa suomalaisessa peruskoululuokassa, edellyttäen että se nähdään oppilaiden kyvykkyyden kasvattamisen prosessina, että koulun rakenteet tukevat tätä prosessia ja että opettaja jatkuvasti oppii ajatusmalleja jotka noudattavat kriittisiä periaatteita. Tärkeänä periaatteena on usko oppilaiden ja yhteisön jäsenten kykyyn saada aikaan muutosta. Tämä tutkimus tarjoaa pohjan kriittisen palveluoppimisen menetelmien kehittämiselle peruskouluopetuksessa, Suomessa ja muualla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Izadi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.