University of Oulu

Oppilaiden näkemyksiä hyvästä ja huonosta oppilaasta

Saved in:
Author: Hannonen, Sallamaari1; Joki, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022412
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hannonen; J. Joki, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Huuki, Tuija
Description:

Tiivistelmä

Parityönä toteutetussa Pro gradu -tutkielmassamme selvitimme oppilaiden näkemyksiä hyvästä ja huonosta oppilaasta. Tutkielmassamme lähestymme aihetta kasvatussosiologisesta näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiämme olivat millaisia näkemyksiä oppilailla on hyvästä ja huonosta oppilaasta sekä kuinka virallinen ja epävirallinen koulu näkyvät oppilaiden vastauksissa. Virallisella koululla tarkoitamme lain ja asetusten pohjalta laadittuja virallisia asiakirjoja, jotka ohjaavat koulunkäyntiä. Virallinen koulu pitää sisällään niin opetussisällöt, -menetelmät, -tavoitteet kuin oppilasarvioinnin. Epävirallinen koulu sisältää virallisen koulun ulkopuolelle jäävän vuorovaikutuksen oppilaiden ja koulun henkilökunnan välillä. Näiden kahden rakenteen lisäksi tulee ottaa huomioon koulun käytänteisiin vaikuttava piilo-opetussuunnitelma, joka kuvastaa koulun yhteiskunnallisia funktioita.

Tutkimuskohteena olivat kuudesluokkalaiset oppilaat ja aineisto kerättiin pohjoissuomalaisen koulun kuudennen luokan oppilailta. Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on ymmärtää ja selittää tutkittavaa ilmiötä paikallisesti. Aineistonkeruumenetelmänä käytimme eläytymismenetelmää, joka produktiivisena, lapsitutkimuksessa usein käytettynä tutkimusmenetelmänä, mahdollisti oppilaiden oman äänen kuulumisen. Analysoimme aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Teemoittelun kautta löysimme neljä yläteemaa, joihin sisältyy 15 eri alateemaa. Yläteemoja ovat Sosiaaliset suhteet, Säännöt, Arvosanat ja Kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Tutkimustulostemme mukaan hyvä oppilas näyttäytyy yhteiskunnan ja koulun sääntöjä noudattavana oppilaana, kun taas huono oppilas näyttäytyy koulun sääntöjä rikkovana oppilaana. Hyvä oppilas noudattaa virallisen koulun tavoitteita, joita ovat sääntöjen noudattamisen lisäksi kokeisiin lukeminen, hyvät työskentelytaidot ja hyvät arvosanat. Hyvä oppilas edustaa myönteisyyttä virallista koulua ja sen tavoitteita kohtaan. Tutkimuksemme perusteella huono oppilas taas näyttäytyy vastakohtana hyvälle oppilaalle. Kokeisiin lukemattomuus, huonot työskentelytaidot ja huonot arvosanat ovat osa huonon oppilaan toimintaa. Tutkimustulosten mukaan oppilaiden roolit näyttäytyvät hyvin perinteisinä ja osin vastakohtaisina suhteessa uuden vuonna 2016 käyttöönotetun valtakunnallisen opetusuunnitelman oppimistavoitteisiin ja oppilaskäsitykseen.

Epävirallinen ja virallinen koulu esiintyivät aineistossamme päällekkäisinä ja niitä oli vaikea erotella toisistaan. Epävirallinen koulu ja siihen liittyvä epävirallinen vuorovaikutus esiintyi sekä hyvästä että huonosta oppilaasta kertovissa tarinoissa. Hyvästä oppilaasta kertovissa tarinoissa epävirallinen koulu näyttäytyi muun muassa sosiaalisten suhteiden ylläpitona, kun taas tarinoissa huonosta oppilaasta epävirallinen koulu näyttäytyi koulunvastaisena toimintana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sallamaari Hannonen; Julia Joki, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.