University of Oulu

”Et sää voi mua määrätä, kun sää et oo mun äiti” : opettajien näkemyksiä koulujen työrauhasta ja opettajan sukupuolen merkityksestä

Saved in:
Author: Lämsä, Jani1; Pasanen, Liisi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022414
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lämsä; L. Pasanen, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Huuki, Tuija
Description:

Tiivistelmä

Ongelmat työrauhassa aiheuttavat opettajalle suurta päänvaivaa. Vaikka aiheena työrauha on paljon tutkittu, vähemmän aihetta on tarkasteltu vastikään työelämään siirtyneiden opettajien kannalta tai sukupuolen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa nuorten mies- ja naisopettajien näkemyksiä työrauhasta ja sen häiriöistä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan opettajien näkemyksiä siitä, millainen merkitys opettajan sukupuolella on hänen kykyynsä ylläpitää työrauhaa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä työrauhaa ja sen häiriöitä tarkastellaan erityisesti aloittelevien luokanopettajien näkökulmasta. Lisäksi auktoriteetin käsitettä lähestytään tarkemmin työrauhan ylläpitämisen kannalta. Koulussa nais- ja miesopettajat ymmärretään erilaisiksi paitsi käsityksiltään työrauhasta, myös toimintatavoiltaan työrauhatilanteissa.

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja se on toteutettu laadulliselle tutkimukselle ominaisten käytänteiden mukaisesti. Aineiston olemme keränneet puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla kahdeksalta alle viisi vuotta työelämässä olleelta luokanopettajalta. Opettajista neljä oli naisia ja neljä miehiä, ja he työskentelivät pääosin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustuloksissa nuoret nais- ja miesopettajat käsittivät työrauhan subjektiiviseksi ja tilannesidonnaiseksi ilmiöksi. Työrauhahäiriö määriteltiin työrauhaa päinvastaiseksi asiaksi, jonka syitä haettiin koulun ulkopuolisista ja sisäisistä tekijöistä. Häiriöiden vaikutukset nähtiin erityisesti oppilaiden oppimisessa ja opettajan työhyvinvoinnissa. Siinä missä miesopettajilla häiriöt näkyivät työssä jaksamisen ongelmina, naisilla ne vaikuttivat alentavasti minäkuvaan. Työrauhan ylläpitämisessä nais- ja miesopettajat nähtiin toimintatavoiltaan erilaisina. Häiriöihin puuttumisessa miesopettajien nähtiin käyttävän usein suoraa puhetta ja naisopettajien nojautuvan pehmeämpiin keinoihin. Tehtävänä työrauhan ylläpito koettiin lähtökohtaisesti helpompana miehille ja naisille työläämpänä saavuttaa. Tätä opettajat perustelivat miehen luontaisella auktoriteetilla ja maskuliinisiksi mielletyillä ominaisuuksilla.

Tutkimuksen johtopäätöksenä opettajien käsitykset työrauhasta olivat pitkälti nykykoulutuksen ihanteiden mukaisia. Työrauhan merkitystä ja vaikutuksia tarkasteltiin ensisijaisesti oppilaan näkökulmasta, sitten opettajan. Opettajan persoona ja työkokemus nähtiin tärkeimpinä työrauhan edistäjinä, mutta sukupuolen merkityksessä näkyi vahva sukupuoliroolien periytyvyys vuosikymmenten takaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Lämsä; Liisi Pasanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.