University of Oulu

Aktiivinen välitunti, rauhallinen oppitunti : fyysisen aktiivisuuden vaikutus oppitunnin aikaiseen keskittymiskykyyn alakoulussa

Saved in:
Author: Laakkonen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022422
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laakkonen, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Tämä laadullinen toimintatutkimus käsittelee välitunnin aikaisen fyysisen aktiivisuuden ja oppitunnin aikaisen keskittymiskyvyn ja tuntityöskentelyn välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten tutkimusta varten järjestetty viikon mittainen välituntiliikuntatoiminta vaikuttaa oppilaan keskittymiskykyyn ja työskentelyyn oppitunnilla. Tutkimusjoukkona oli 36 3.-4. ja 5.-6.-luokan oppilasta. Tarkastelun kohteena oli tuntityöskentely sekä keskittymiskyky oppituntien aikana. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen sekä opettajille tehdyn avoimen haastattelun avulla. Kandidaatin tutkielmassa selvitin koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämismahdollisuuksia. Välituntivastaavatoiminta on yksi fyysisen aktiivisuuden lisäyskeinoista. Pro gradu -tutkielma rajattiin koskemaan välituntiliikunnan vaikutusta oppitunnin aikaiseen keskittymiskykyyn. Fyysinen aktiivisuus on ihmisen tahdonalaisesti tuottamaa liikettä, jossa aineenvaihdunta kuluttaa energiaa enemmän kuin lepotasossa. Siihen lasketaan kaikki luustolihasten tuottamat ihmiselimistön liikkeet. Fyysisellä aktiivisuudella on ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle sekä kasvulle ja kehitykselle suuri vaikutus. Se on myös yhteydessä aivotoimintaan ja sitä kautta oppimiseen, keskittymiseen ja muihin kognitiivisiin taitoihin. Fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan alakouluikäisten lasten päivään täytyisi kuulua 150 minuuttia fyysistä aktiivisuutta. Tämä aktiivisuus voi kertyä 10 minuutin yhtämittaista liikuntasuorituksista, jonka intensiteetti voi vaihdella kevyestä raskaaseen. Keskittymiskyky on kykyä kohdistaa tarkkaavaisuus pidemmäksi aikaa johonkin toimintaan. Ihminen tarvitsee keskittymiskykyä pystyäkseen kohdistamaan tarkkaavuuttaan esimerkiksi koulussa suoritettaviin tehtäviin kuten laskemiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Välituntivastaavatoiminta on toimintaa, jossa oppilaat suunnittelevat välitunnille leikkejä ja pelejä, joissa välituntivastaavina olevat oppilaat toimivat toiminnan suunnittelijoina sekä ohjaajina. Toiminnan tarkoituksena on liikunnallistaa koulupäivää sekä motivoida ja innostaa oppilaita leikkimään ja liikkumaan välitunneilla. Välituntivastaavina toimiessaan oppilaat saavat lisäksi ohjaus- ja suunnittelukokemuksia sekä harjoittelevat vastuunottamista. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan oppilaiden fyysisesti aktiivisemmat välitunnit paransivat heidän keskittymistään ja tuntitehtävissä jaksamistaan. Lisäksi oppilaat kokivat välituntiliikuntatoiminnan lisänneen luokan yhteisöllisyyttä. Nämä kävivät ilmi oppilaiden kyselylomakkeen vastauksista. Välituntivastaavatoiminta lisäksi harjaannutti opettajien avointen haastattelukysymysten vastauksien mukaan vastuunottamista, toimimista ryhmän ohjaajana sekä toisten huomioonottamista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Laakkonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.