University of Oulu

Alaa vaihtaneiden opettajien kertomuksia alanvaihdosta ja ammatillisen identiteetin rakentumisesta

Saved in:
Author: Mentilä, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022423
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mentilä, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaasila, Raimo
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Kaasila, Raimo
Description:
Opettajankoulutus on Suomessa vetovoimainen ja siihen hakevat kokevat opettajan ammatin arvostettuna ja mielenkiintoisena. Silti yhä useampi valmistunut opettaja vaihtaa alaa. Opettajien alanvaihto aiheuttaa taloudellisia menetyksiä yhteiskunnalle ja heikentää opetuksen laatua. Jotta opettajien ammatillista kehittymistä ja opetustyössä pysymistä voitaisiin tukea, tulee opettajien alanvaihtoa ja sen syitä tutkia. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella alaa vaihtaneiden opettajien työurien ja ammatillisen identiteetin rakentumista sekä niihin vaikuttaneita kokemuksia, vaiheita ja käännekohtia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu ammatillisen identiteetin ja työuran käsitteiden sekä näiden rakentumisen tarkastelusta. Tässä tutkimuksessa ammatillinen identiteetti nähdään yksilön alati kehittyvänä ja dynaamisena käsityksenä itsestään ammattikuntansa jäsenenä. Ammatillinen identiteetti ja sen kehittyminen erilaisine vaiheineen ja kriiseineen heijastuu yksilön työuran kulkuun, urakäyttäytymiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tutkimusaineistona käytettiin neljän alaa vaihtaneen opettajan työurakertomuksia sekä heidän tekemiään elämänjanapiirroksia. Kertomukset kerättiin narratiivis-elämäkerrallisilla teemahaastatteluilla. Tutkimusaihetta lähestyttiin aineistolähtöisesti, mutta aineiston analyysiin vaikuttivat myös teoreettisessa viitekehyksessä käsitellyt teoriat identiteetin rakentumisesta ja opettajan ammatillisesta kehittymisestä. Analyysi toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa keskityttiin kahden tutkittavan kertomuksiin kokonaisuuksina ja niistä koottiin kaksi elämäkerrallista työuratarinaa juonentamalla. Toisessa osassa tarkasteltiin opettajien alanvaihtoa ilmiönä tarkastelemalla ja vertailemalla kaikkien neljän tutkittavan kertomuksia teemoittain. Ammatinvalintaansa syvällisesti pohtineet ja reflektoineet tutkittavat sitoutuivat opettajan uralle pitemmäksi aikaa kuin ne tutkittavat, jotka perustelivat opettajan ammatin valitsemista opettajan työn kannalta ulkoisilla syillä ja joilla käsitys tulevaisuuden ammatista ei ollut täysin selkeä. Tutkittavat vaihtoivat alaa ammatillisen identiteetin kriisiydyttyä tai työnkuvassa tapahtuneiden epämiellyttävien muutosten aiheuttaman kuormittumisen vuoksi. Ammatillisen identiteetin kriisin läpikäyneet havaitsivat, etteivät heidän ura-ankkurinsa olleet linjassa opettajan työn kanssa. Tulosten perusteella opettajankoulutuksen pääsykokeita tulisi kehittää niin, että hakijoiden aiempi työkokemus ja koulutus opetusalalta otettaisiin huomioon ja opetusuralle suuntautumisen motiivit ja perustelut kävisivät paremmin ilmi. Lisäksi opettajien työn kuormittavuutta tulee vähentää ja työnkuvaa selkiyttää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Mentilä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.