University of Oulu

”Kiusaaminen jätti jäljet” : lapsena koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen vaikutuksista elämään

Saved in:
Author: Toivanen, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022433
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Toivanen, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Description:
Pro gradu -tutkielmassani tavoitteenani on tutkia koulukiusaamisen vaikutuksia kiusattujen elämään. Tutkin lapsena koulukiusattujen aikuisten kokemuksia kiusaamisen seurauksista. Tarkastelen kiusaamiskokemuksia myös yleisellä tasolla selvittäen, millaisia kiusaamisen muotoja kiusatut kokivat, keitä kiusaajat olivat ja kuinka kauan kiusatut kiusaamisesta kärsivät. Tutkin kiusattujen tapahtumahetkien kokemuksia ja kokemuksia myöhemmällä iällä sekä sitä, millaista kiusaaminen on ollut pahimmillaan ja lievimmillään. Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa on kasvatuspsykologiaan pohjaava näkökulma. Aineisto kerääminen tapahtui sosiaalisen median kautta kirjoitelmien muodossa. Tutkimukseen vastaajia oli yksitoista ja he olivat iältään 24–66-vuotiaita sekä naisia että miehiä. Aineiston olen analysoinut aineistolähtöisen ja osin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tulosten mukaan koulukiusaaminen vaikuttaa kiusattuun vahvasti kouluaikana, mutta vielä aikuisiälläkin. Kiusaamisen seuraukset olivat suurimmalta osaltaan kytköksissä sosiaalisiin suhteisiin ja erilaisiin pelkoihin. Kouluaikainen kiusaaminen näkyi sosiaalisissa suhteissa ihmissuhteiden muodostamisen pulmina. Pelot liittyivät samoihin asioihin eli ihmisten kohtaamiseen. Kiusaaminen aiheutti ongelmia identiteetin muodostamisessa ja heikkoa itsetuntoa sekä lapsena että aikuisena. Pahimmillaan kiusaamisen seuraukset olivat negatiivisia tunteita kuten syyllisyyttä ja häpeää, vihaa ja katkeruutta. Kiusaamisen seurauksia olivat myös erilaiset psyykkiset ja fyysiset oireet vaikuttaen vahvasti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kiusaaminen lievimmillään koettiin sen päättymisen hetkellä tai kiusaamisen ollessa ohi esimerkiksi muuttamisen seurauksena. Ajan kuluminen menneistä tapahtumista lievitti kokemusten aiheuttamaa mielipahaa. Kiusaamisen vaikutuksia lievittivät lapsena aikuisten asioihin puuttuminen, ystävät ja kohtalotoverit ja oma puolustautuminen sekä aikuisiällä työtovereiden hyväksyntä, harrastukset ja onnistuneet ihmissuhteet. Tutkimus tarjoaa tietoa koulukiusaamisesta ilmiönä ja koulukiusaamisen seurauksista kiusatuille. Tutkimus voi antaa vertaistukea muille kiusatuille ja eväitä koulumaailman viranomaisille puuttua koulukiusaamiseen entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin. Kiusaamiseen tulee puuttua, jotta voitaisiin välttyä koulukiusaamisen verrattain vakaviltakin seurauksilta kiusatun kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Toivanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.