University of Oulu

Induktiovaiheen erityisopettajien työstressin ja työuupumuksen osatekijöiden yhteys alanvaihdon harkintaan, alanvaihdon harkinnan yleisyys ja näkemyksiä alanvaihdon harkinnan syistä

Saved in:
Author: Öster, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022436
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Öster, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hintsanen, Mirka
Reviewer: Pyhältö, Kirsi
Hintsanen, Mirka
Description:
Uransa alkuvaiheessa olevat eli induktiovaiheen erityisopettajat kokevat paljon työstressiä, joka voi pitkittyessään johtaa työuupumukseen. Työstressi ja työuupumus vaikuttavat negatiivisesti sekä opettajan omaan hyvinvointiin, että opetuksen laatuun ja oppilaiden koulukokemuksiin. Työstressi ja työuupumus ovat myös merkittäviä alanvaihtoa ennustavia tekijöitä. Opettajien työstressiä, työuupumusta ja alanvaihtoa on tutkittu laajalti, mutta induktiovaiheen erityisopettajiin keskittyvää tutkimusta on vähän. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko induktiovaiheen erityisopettajien kokemalla työstressillä ja työuupumuksen osatekijöillä eli uupumusasteisella väsymyksellä, kyynisyydellä opettajayhteisöä kohtaan ja riittämättömyyden tunteella opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa yhteyttä alanvaihdon harkintaan. Lisäksi tavoitteena oli selvittää kuinka yleistä induktiovaiheen erityisopettajien alanvaihdon harkinta on ja mitkä syyt siihen heidän näkemyksensä mukaan johtavat. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuonna 2011 osana laajempaa Oppiminen, toimijuus ja pedagoginen hyvinvointi -tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2011). Tutkimukseen osallistui 124 induktiovaiheen erityisopettajaa. Aineisto kerättiin postikyselynä, joka sisälsi Likert-asteikollisia väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena. Työstressin ja työuupumuksen osatekijöiden yhteyttä alanvaihdon harkintaan tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA). Alanvaihdon harkinnan esiintyvyys määritettiin vertaamalla alanvaihtoa harkinneiden erityisopettajien määrää koko tutkimusjoukon määrään. Alanvaihdon harkinnan syitä tutkittiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa selvisi, että työstressi sekä työuupumuksen osatekijöistä uupumusasteinen väsymys ja kyynisyys ovat yhteydessä alanvaihdon harkintaan. Tutkimuksen mukaan riittämättömyyden tunne ei ollut yhteydessä alanvaihdon harkintaan. Alanvaihtoa oli harkinnut 30.6 % induktiovaiheen erityisopettajista. Alanvaihdon harkintaan johtaneet syyt liittyivät työn henkiseen haastavuuteen, vuorovaikutustilanteiden haastavuuteen, työnkuvaan liittyviin haasteisiin, ammatillisen arvostuksen puutteeseen, henkilökohtaisiin intresseihin, ammatillisen tuen puutteeseen ja työuran kehityksen haasteisiin. Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa induktiovaiheen erityisopettajien kokeman työstressin ja työuupumuksen merkityksestä alanvaihdon harkinnan taustalla sekä muista alanvaihtoon johtavista syistä. Induktiovaiheen erityisopettajien työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja alanvaihdon ehkäisemiseksi kouluissa tulisi kiinnittää huomiota erityisopettajia kuormittavien tekijöiden vähentämiseen ja opettajien työssäjaksamista tukevien käytänteiden kehittämiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Öster, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.