University of Oulu

What kind of challenges teacher students experience in collaborative learning and how they solve the challenges?

Saved in:
Author: Silvola, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022439
Language: English
Published: Oulu : A. Silvola, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Näykki, Piia
Reviewer: Malmberg, Jonna
Näykki, Piia
Description:
Teacher education is a powerful channel for changing pedagogical culture to respond better for the needs that fast development of technology, changes in the working life, and new understanding about learning, have brought for the education. To be able to teach 21st century skills and collaborative learning, and change their pedagogical thinking, teacher students need to experience the new pedagogical culture themselves as students and to understand the mechanisms of collaborative learning. Collaborative learning is defined as coordinated activity, where small groups of students solve problems and construct knowledge together. To be successful in collaborative learning, students must coordinate and regulate their learning process. Challenges may interrupt group learning, but they also work as an important mechanism to activate regulation of learning. Socially Shared Regulation of Learning (SSRL), is a group-level form of regulation, which happens in the context of collaboration. The aim of this study is to analyze, what kind of challenges teacher students face in their collaborative learning, how much challenges different groups have and to describe as an example, how the case group solves their challenges during the selected session. Data of this study has been collected as part of the PREP21-project, preparing teachers students for 21st century learning practices, ways of thinking and ways of working. This study is a qualitative video data analysis about the challenges in small groups of teacher students in collaborative learning during five weeks’ course of environmental science. Results of this study shows, that students face most often challenges in understanding of the content and challenges to maintain their interest. Students had also challenges in interaction and organizing work and external challenges where technology and external interruptions affected for groups work. The groups who had mostly challenges in understanding and interaction, did not have so many challenges in participation, and the group who had many external challenges and challenges participation, did not have so many challenges in understanding. The comparison of challenges amounts and challenge types between the groups pointed out how challenge amounts and types varied a lot in some groups, while in other groups same challenge types occurred in several situations. The case group was chosen based on the high amount of challenges and the challenge types occurring in the case example. Group managed to solve their challenges and several examples were found and described about SSRL. As a conclusion, it seems that teacher students could be supported in solving the challenges in participation and external challenges to optimize the challenges to support shared knowledge construction better. To be able to design and support collaborative learning process, teacher students need practical level understanding about what kind of challenges interrupt learning and what kind of challenges promote learning. Understanding about the regulation helps educators to recognize where and when groups need support and what kind of task-design promotes regulation in collaboration.
see all

Opettajankoulutuksella on merkittävä rooli koulujen pedagogisen kulttuurin kehittämisessä. Teknologian nopea kehitys, työelämän muutokset ja oppimistieteellinen ymmärrys oppimisen prosesseista ovat asettaneet koulutuksen kehittämiselle uusia haasteita. Jotta opettajaopiskelijat olisivat valmiita opettamaan 2000-luvun oppimistaitoja ja muuttamaan pedagogista ajatteluaan, he tarvitsevat myös itse kokemuksia yhteisöllisestä oppimisesta ja ymmärrystä yhteisöllisen oppimisen mekanismeista. Yhteisöllinen oppiminen määritellään koordinoituna toimintana, jossa pienryhmät ratkaisevat ongelmia ja rakentavat tietoa yhdessä. Onnistuakseen yhteisöllisessä oppimisessa, ryhmän tulee koordinoida ja säädellä oppimisprosessiaan. Haasteet voivat haitata ryhmän oppimista, mutta samalla ne voivat toimia keskeisenä strategisen oppimisen aktivoivana mekanismina. Oppimisen sosiaalisesti jaettu säätely on ryhmätasolla tapahtuvaa, opiskelijoiden itsensä hallinnoimaa oppimistoiminnan suunnittelua, tarkkailua ja arviointia, joka tapahtuu yhteisöllisen oppimisen kontekstissa. Tutkielman tavoitteena on analysoida, millaisia haasteita opettajaopiskelijat kohtaavat yhteisöllisessä oppimisessa ja kuinka paljon eri ryhmillä on haasteita, sekä antaa kuvaileva esimerkki siitä miten valittu ryhmä ratkaisee kohtaamansa haasteet. Aineisto on kerätty osana PREP21-projektia. Tutkielmassa on toteutettu laadullinen videoaineistoanalyysi haasteista, sekä kuvaileva case-esimerkki haasteiden ratkaisemisesta ryhmässä. Opiskelijoiden työskentelyä kuvattiin viiden viikon mittaisella ympäristö- ja luonnontiedon kurssilla. Tulosten mukaan opiskelijat kohtasivat eniten haasteita sisällön ymmärtämiseen ja kiinnostuksen ylläpitoon liittyen. Lisäksi opiskelijoilla oli haasteita vuorovaikutuksessa ja työn organisoimisessa, sekä työskentelyyn vaikuttaneita ulkoisia haasteita. Haasteiden määrän ja laadun vertailu eri ryhmien välillä toi esille, miten toisilla haastemäärät ja -tyypit vaihtelivat paljon tilanteiden välillä, mutta toisilla samat haasteet esiintyivät useissa tilanteissa. Esimerkiksi haasteiden ratkaisusta valittiin tilanne, jossa oli paljon haasteita ja haastetyypit tukivat mahdollisuutta jaetun säätelyn esiintymiselle. Ryhmä onnistui ratkaisemaan haasteet ja tilanteesta löytyi useita esimerkkejä säätelystä. Johtopäätöksenä opiskelijat tarvitsisivat tukea keskittymisen ylläpitoon, sisällön ymmärtämiseen ja teknologian käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisussa, jotta esiintyvät haasteet tukisivat oppimista yhteisöllisen tiedonrakentelun kannalta. Jotta opettajat voisivat työssään toteuttaa yhteisöllistä oppimista, he tarvitsevat käytännön ymmärrystä erilaisista haasteista, jotka haittaavat ja edesauttavat oppimista sekä siitä, miten oppilaat ohjailevat oppimistaan ja milloin ryhmät tarvitsevat tukea.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Silvola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.