University of Oulu

Opettajien kokemuksia oppimisympäristön vaikutuksista oppilaiden työskentelymotivaatioon ja kouluviihtyvyyteen

Saved in:
Author: Rydman, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022442
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rydman, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Harmoinen, Sari
Description:
Tässä tutkimuksessa on selvitetty opettajien kokemuksia oppimisympäristöjen vaikutuksista oppilaiden työskentelymotivaatioon ja kouluviihtyvyyteen. Tutkimusaihe kiinnosti minua sen ollessa hyvin ajankohtainen vuoden 2016 syksyllä käyttöön otetun uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä. Tutkimuksessa käydään läpi teoreettisen tiedon pohjalta oppimista konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti, yhteisöllisenä toimintana sekä opettajan roolia oppimistapahtumassa. Motivaatio on tieteellisessä tarkastelussa hyvin monitahoinen psykologinen ilmiö, joka pitää sisällään syyt siihen, miksi ja miten ihminen päättää toimia. Myös kouluviihtyvyyteen kuuluu monia tekijöitä; ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu psyykkisistä, fyysisistä sekä sosiaalisista osa-alueista. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksena internetin välityksellä Google Forms -lomakkeella maaliskuussa 2017. Kyselyyn vastasi 32 eri koulutusasteilla työskentelevää opettajaa. Tutkimuksen kohteena ollessa ihmisten kokemukset päädyin valitsemaan fenomenologisen tutkimusotteen, jonka myötä aineiston läpikäynti ja tulkinta toteutettiin tutkimustilanteeseen sopivaksi muunnellun fenomenologisen analyysin vaiheiden mukaisesti. Tämän tutkimuksen perusteella oppimisympäristön voidaan todeta vaikuttavan oppilaiden työskentelymotivaatioon ja kouluviihtyvyyteen hyvin vaihtelevilla tavoilla, sillä usean opettajan kokemukset aiheista eivät olleet yksiselitteisiä. Myös aikaisempi tutkimus aiheesta osoittaa samansuuntaisiin tuloksiin, kuin tässä tutkimuksessa kävi ilmi: sujuvuus, tilojen toimivuus, omat vaikutusmahdollisuudet, esteettisyys, tilojen muunneltavuus sekä tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet koettiin merkittävinä tekijöinä oppimisympäristöissä niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnan työntekoa sekä viihtyvyyttä ajatellen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Rydman, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.