University of Oulu

Kulttuurikasvatus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016

Saved in:
Author: Kyllönen, Lea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022462
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kyllönen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Perehdyin tässä työssä kulttuurikasvatukseen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Koin aiheen ajankohtaiseksi sekä itseäni ammatillisesti kiinnostavaksi. Kokosin ensin kulttuurikasvatuksesta työlleni teoreettisen viitekehyksen, ja tarkastelin sitten, miten se ilmenee syksyllä 2016 ilmestyneissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Tutkimuskysymykseni olivat: 1. Mitä on kulttuurikasvatus varhaiskasvatuksessa? 2. Miten kulttuurikasvatus näkyy uudistetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa? Käytin aineistonani varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, joka on opetussuunnitelman tapainen varhaiskasvatusta valtakunnallisesti ohjaava ja velvoittava asiakirja. Analyysiä varten poimin siitä kaikki maininnat kulttuurista. Jätin kuitenkin ottamatta sellaiset kohdat, jotka eivät tuoneet sisältöä analyysiin. Käytin aineiston analysoinnissa teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Analyysin kautta muodostin teemoja, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen ”1. Mitä on kulttuurikasvatus varhaiskasvatuksessa?”. Aineistoni pohjalta alle kouluikäisten kulttuurikasvatus on kulttuurien rikkaudesta nauttimista yhdessä, tukea lapsen kulttuuri-identiteetin muodostumisessa, kulttuuristen tietojen ja taitojen kartuttamista, kulttuuriperinnön siirtämistä sekä kulttuuristen oikeuksien ja velvoitteiden kunnioittamista. Koska aineisto on kerätty varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, se vastaa myös tutkimuskysymykseen ”2. Miten kulttuurikasvatus näkyy uudistetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa?”. Työni luotettavuutta tukee tekemieni ratkaisujen tarkka kuvaaminen ja niiden perustelu metodikirjallisuuden avulla. Lähteinä olen käyttänyt mahdollisimman tuoreita julkaisuja. Tätä kandidaatintyötä tehdessäni olen oivaltanut, miten laajoja ja moniulotteisia käsitteitä kulttuuri ja kulttuurikasvatus ovat. Ymmärryksen karttuminen näistä aiheista tukee minua tulevassa työssäni lastentarhanopettajana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lea Kyllönen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.