University of Oulu

Musiikkikasvatus kahdessa eri kulttuurissa : musiikinopetuksen toteutuksesta Suomessa ja Sambiassa

Saved in:
Author: Mucheleka, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032503
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mucheleka, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmassa kuvaan musiikin kulttuurisia lähtökohtia, avaan musiikin määritelmiä sekä tarkastelen musiikin kulttuurisia käyttöyhteyksiä. Käsittelen tutkielman alussa myös kahta laajaa musiikillista kulttuurialuetta; länsimaista musiikkikulttuuria sekä Sub–Saharan alueen musiikkikulttuuria. Tukielman pääpaino on suomalaisen ja sambialaisen musiikkikasvatusjärjestelmän käsittelyssä, muun muassa musiikin opetuksen toteutuksessa, opetussuunnitelmissa ja käytännön haasteissa. Musiikki kuuluu jokaiseen yhteiskuntaan, mutta sen määritelmät perustuvat kunkin kulttuurin tapaan tulkita sitä. Yksi yleinen tapa määritellä musiikkia on pitää sitä inhimillisesti järjestäytyneinä ääninä ja hiljaisuuksina. Eri yhteisöt ja yhteisöjen sisäiset ryhmät ilmaisevat itseään usein tietyn tyyppisen musiikin kautta. Musiikkia voidaan käyttää voimakkaana keinona kulttuurin piirteiden kuvaamiseen. Yhteisöille ominainen musiikkikulttuuri välittyy nykyään sukupolvilta toiselle muun muassa koulutuksen kautta. Länsimainen musiikkikulttuuri on useiden eri musiikkien kirjo. Sub-Saharan alue kattaa Saharan autiomaan eteläpuolisen osan Afrikkaa. Alue on useiden eri etnisten ryhmien koti, ja näiden yhteisöjen musiikkikulttuureissa on löydettävissä yhteisiä piirteitä. Suomalainen musiikkikulttuuri voidaan nähdä osana länsimaista musiikkikulttuuria ja sambialainen musiikkikulttuuri osana Sub-Saharan alueen musiikkikulttuuria. Suomalainen musiikkikasvatusjärjestelmä on paljon tutkittu ja laaja kokonaisuus. Suomessa musiikkikasvatus koostuu perusopetuksen ja lukion musiikinopetuksesta, taiteen perusopetuksesta sekä musiikiin ammatti- ja korkeakouluopinnoissa. Erityismusiikkikasvatusta tarjotaan oppilaille, joilla on erityistarpeita. Kouluissa toteutettu musiikkikasvatus nähdään olennaisena osana suomalaista musiikkikulttuuria. Sambiassa musiikkikasvatusta toteutetaan laajimmin perusopetuksen (basic education) alla ja lukioissa (high school). Musiikinopetus nähdään tärkeänä sambialaisen kulttuuriperinnön vaalimisessa ja ylläpitämisessä. Kuten Suomessa, musiikinopetusta ohjaavat kattavat opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmissa määritellään musiikinopetuksen tavoitteet sekä kuvataan musiikin opetuksen sisältöjä kullakin luokka-asteella. Sekä suomalaiseen että sambialaiseen musiikkikasvatusjärjestelmään liittyy haasteita, joita on tutkittu. Kummassakin maassa haasteisiin pyritään vastaamaan ja musiikkikasvatusta kehittämään. Musiikkikasvatuksen asemasta keskustellaan, ja sen puolestapuhujia löytyy sekä Suomesta että Sambiasta.
see all

In this bachelor’s thesis the author describes the cultural baselines of music, opens up the definitions of music and elaborates the use of music in different cultures. At the beginning of the thesis the author discusses two large music cultural areas, the western music culture and music culture of Sub-Saharan area. The main topic of this bachelor’s thesis is to describe the music education system of two different cultures and countries, Finland and Zambia. Among other things the author will describe and elaborate the ways of arranging music education and teaching, the challenges in music education and the curriculums that guides the music education in both countries. Music is seen as a part of every society but the definitions of it can differ and are based on the cultures’ way of understanding and interpretation. One of the most used ways to define music is to see it as humanly organized sounds and silences. Societies and smaller communities often describe themselves through music. Music can be used as a strong way to describe the cultural features. The characteristic music of a society is transmitted from the generation to a new generation often through education. Western music cultures are a large spectrum that consists of many music cultures with certain similarities. Sub-Saharan area is located in the southern side of Sahara desert in Africa. It is a home of many ethnic groups and music cultures which share some similar features. Finnish music culture can be seen as a part of western music culture and Zambian music culture as a part of Sub-Saharan music culture. The Finnish music education system is a large component that has been often researched. In Finland music education consists of music education given in basic education and high schools, basic education of arts and the professional music education at second and tertiary level. The special music education is offered to pupils with special needs. The music education accomplished in schools is seen as an important part of the Finnish music culture. In Zambia music education is mainly arranged by basic education and high schools. Music education has been given an important role of cherishing and maintaining the Zambian music culture. Same as in Finland, in Zambia there are large curriculums to guide the music education. Goals of music education and the content of music teaching for every grade are described in curriculums. Both Finnish and Zambian music education systems face also some challenges which have been researched on. In both countries the challenges have been seen and music education is under development. The status of music education is under discussion and there are advocates of music education in both Finland and Zambia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Mucheleka, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.