University of Oulu

Suunnitteluantropologinen näkökulma teknologian kehityksessä : kahden opiskelija-aktiivin näkemyksiä Oulun yliopiston virtuaalisesta 3D -kampusympäristöstä vuonna 2016

Saved in:
Author: Alahuhta, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032522
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Alahuhta, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmassa tutkitaan kahden Oulun yliopiston opiskelija-aktiivin näkemyksiä Oulun yliopiston virtuaalisesta 3D -kampuksesta, jota on kehitetty Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan Kaupunkitietotekniikka ja -kulttuuri -tutkimusryhmässä. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitä näkemyksiä opiskelija-aktiiveilla on kampuksesta sekä eroavatko heidän näkemyksensä muista yliopiston käyttäjäryhmistä ja miten. Tavoitteena on lisäksi informoida 3D -kampuksen jatkokehitystä. Suunnitteluantropologinen ote yhdistää sekä etnografisia menetelmiä ja suunnittelutieteiden menetelmiä, jotta saadaan selville syvempiä näkemyksiä että konkreettisia käyttökokemukseen liittyviä seikkoja. Tutkielmassa selvitetään tutkimuskohteen taustalla vaikuttavia tutkimuksen aloja, kuten tietotekniikan ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen tutkimusta (HCI) sekä suunnitteluantropologiaa. Tutkimusaineistona toimii opiskelija-aktiiveille järjestetty työpaja sekä muista saman tutkimusryhmän järjestämien työpajojen muistiinpanoista. Ensin mainittu toimii primääriaineistona ja toiseksi mainittu sekundääriaineistona. Primääriaineisto litteroitiin haastattelunauhan pohjalta ja analysoitiin. Tutkielman aineiston keruuta varten järjestetty työpaja oli rakenteeltaan yhdistelmä konventionaalista etnografiaa ja suunnittelutieteissä käytettyjä menetelmiä. Esimerkiksi mukana oli Self Expression Template -menetelmä, jonka avulla osallistujat saivat luovasti luoda omanlaisensa version virtuaalikampuksesta. Lisäksi työpajassa selvitettiin sen hetkisen virtuaalikampusmallin käytettävyyden helppoutta ja osallistujien näkemyksiä siitä millaista käyttämisen tulisi olla jotta se olisi mahdollisimman helppoa. Keskeinen tulos tutkielmassa on opiskelija-aktiivien erityinen asema yliopistolla eri käyttäjäryhmien solmukohtana. Opiskelija-aktiivit tarkastelivat virtuaalikampukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä erittäin syvällisesti ja oma-aloitteisesti koko työpajan ajan. He myös osasivat tarkastella niitä eri käyttäjäryhmien, kuten tutkimus- ja opetushenkilökunnan, hallinnon ja opiskelijoiden näkökulmasta. Esimerkiksi he nostivat esiin huolta eri käyttäjäryhmien erilaisista tietotekniikkataidoista sekä virtuaalikampukseen liittyvistä tietosuojariskeistä. Verrattuna muihin muiden työpajojen osallistujiin, he nostivat ongelmakohtia ja eettisiä ongelmia enemmän esiin. Virtuaalikampuksen jatkokehityksen kannalta olisi hyödyllistä ottaa opiskelija-aktiiveja enemmän mukaan vastaaviin työpajoihin ja osallistavan suunnittelun menetelmiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Alahuhta, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.