University of Oulu

Onnellisuuden taloustiede : tuoko raha onnea pohjoissuomalaisille?

Saved in:
Author: Huusko, Maija-Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062549
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-L. Huusko, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Marko
Reviewer: Korhonen, Marko
Huikari, Sanna
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka tulot vaikuttavat ihmisten onnellisuuteen. Tutkielmassa onnellisuustutkimusta taloustieteen piirissä lähestytään teoreettisesta ja empiirisestä näkökulmasta. Tutkielmassa keskitytään tutkimusalalla tehtyjen empiiristen havaintojen esittelyyn. Onnellisuustutkimuksen mukaan perinteiset talousteoriat eivät anna oikeaa kuvaa ihmisten hyvinvoinnin muodostumisesta. Onnellisuus riippuu paljon muusta kuin pelkästä ostovoimasta. Onnellisuustutkimuksessa onnellisuutta mitataan suurimmaksi osaksi empiiristen kyselytutkimuksien avulla. Tutkimusmenetelmänä käytetään ekonometrista analyysia. Niin sanotun Easterlinin paradoksin mukaan tulot lisäävät ihmisten onnellisuutta mutta ainoastaan tiettyyn tulorajaan asti. Yksilötasolla rikkaat voivat olla onnellisempia kuin köyhät, mutta kaikille kohdistuva tulon lisäys ei näyttäisi lisäävän onnellisuutta. Tämän vuoksi esimerkiksi bruttokansantuotteen kasvu ei lisää väestön hyvinvointia. Nykyiset hyvinvoinnin mittaamisen tavat perustuvat liikaa materialisiin normeihin. Kasvaneesta elintasosta tulee uusi normi johon ihmiset vertaavat itseään ja omaa tulotasoaan. Tiettyjen perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen tuloilla ei ole enää merkitystä onnellisuuteen. Kyseistä tilannetta kutsutaan onnellisuuden paradoksiksi. Tässä tutkimuksessa tulojen yhteyttä onnellisuuteen tutkitaan Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan keräämän kohortti 1966-syntymätutkimuksen avulla. Aineistona käytetään Talous-, työelämä̈- ja voimavarakyselyä. Kohortti 66-tutkimuksen kohdepopulaationa ovat vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntyneet henkilöt. Jäseniä tutkitaan koko heidän elämänsä ajan. Kysely toteutettiin vuonna 2012. Tällöin jäsenet olivat 46-vuotiaita. Jäsenistä 6774 vastasi kyselyyn. Tutkimukseen otetaan mukaan kohortin jäsenien vuoden 2012 tulot sekä viisi erilaista hyvinvointiin ja koettuun terveyteen liittyvää kysymystä. Näiden lisäksi tutkimukseen otetaan mukaan demografiset tekijät. Tutkimusmenetelmänä toimivat lineaarinen ja logistinen todennäköisyysmalli. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka tulot vaikuttavat kohortin jäsenien onnellisuuteen. Tutkimuksen mukaan kohortin jäseniä voidaan pitää melko onnellisina. Onnellisuus kasvaa tulotason noustessa mutta yli 45 000 euron vuositulot eivät enää lisää onnellisuutta. Tutkielmassa käytetyn aineiston mukaan tuloilla on melko rajallinen vaikutus onnellisuuteen. Subjektiivinen hyvinvointi muodostuu muita tekijöitä kuten hyvästä työkyvystä, positiivisesta asenteesta tulevaisuutta kohtaan ja hyvistä henkisistä voimavaroista. Työkyvyn merkitys onnellisuuden todennäköisyyteen suuri. Kohortin jäsenet myös kokevat olevansa tulevaisuudessa vielä onnellisemmassa asemassa kuin tutkimus hetkellä. Naissukupuoli ja avioliitto kasvattavat onnellisuuden todennäköisyyttä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maija-Liisa Huusko, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.