University of Oulu

Yritysbrändin rakentaminen ja kuluttajien osallistuminen yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa

Saved in:
Author: Oksanen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 120
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062553
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Oksanen, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yritysbrändin rakentamista ja kuluttajien osallistumista yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa ymmärrys niistä hyödyistä, joita sosiaalinen media yritysbrändin rakentamiselle luo. Tavoitteena on myös tutkia, miksi kuluttajat haluavat reagoida yritysbrändin toimintaan sosiaalisessa mediassa ja näin ollen tarkastella, kuinka kuluttajat osallistuvat yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisen median kautta. Tutkimusongelmaa tarkastellaan perehtymällä yritysbrändistä, sosiaalisesta mediasta ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta yritysbrändin yhteisluonnista perustuvaan kirjallisuuteen. Teoria on koottu hyödyntämällä laaja-alaisesti markkinoinnin tieteenalan aiempaa kirjallisuutta ja siitä on pyritty muodostamaan kattava kokonaisuus, joka toimii pohjana tutkimuksen empiiriselle osalle. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu tämän teorian pohjalta ja se perustuu tutkijan omaan ymmärrykseen teoriasta. Tutkimuksen empiirinen osuus on kerätty kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto on hankittu puolistrukturoituna teemahaastatteluna haastattelemalla yhtä yrittäjää, minkä lisäksi tutkimukseen on haastateltu kolmea kuluttajaa puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun avulla. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa tutkittavaa ilmiötä on tutkittu tämän yhden yrityksen ja sitä sosiaalisessa mediassa seuraavien kuluttajien näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa on havainnoitu yrityksen sosiaalisen median kanavia sekä itse yrityksen ja sen asiakkaiden sinne tuottamaa sisältöä. Aineisto on analysoitu teemoittelua hyödyntäen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että yritysten on tunnettava oma kohdeyleisönsä ja tuotettava heidän mielenkiinnon kohteidensa mukaista sisältöä, jotta kuluttajat alkavat seuraamaan yritystä sekä reagoivat sen tuottamaan sisältöön sosiaalisessa mediassa. Yritysten oikeanlainen aktiivisuus ja vuorovaikutus vaikuttavat kuluttajien mahdollisuuksiin syventää yhteyksiään yritysbrändiin ja yrityksen näkökulmasta katsottuna toiminnassa pyritäänkin yhteisöllisyyteen, joka toimii keinona kuluttajien sitouttamisessa yritysbrändin yhteisluontiin. Tutkimuksen yleistettävyyteen liittyy rajoitteita, sillä yhden tapauksen ja näin ollen varsin pienen tutkimusjoukon perusteella ei voida tehdä kovin yleistettäviä päätelmiä. Tutkimuksessa on kuitenkin saatu selville sosiaalisen median käytön hyötyjä ja kuluttajien yhteisluontiin liittyviä tekijöitä, joten tuloksia voidaan hyödyntää liikkeenjohdollisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Oksanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.