University of Oulu

Sosiaalisen median rooli brändin rakentamisessa pienissä ja keskisuurissa B2B-yrityksissä

Saved in:
Author: Pakonen, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062560
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pakonen, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ymmärtää, minkälainen rooli sosiaalisella medialla on brändin rakentamisessa pienissä ja keskisuurissa B2B-yrityksissä. Vahvan brändin arvo yritykselle on jo kauan tunnustettu tutkimusmaailmassa, mutta brändin rakentamisen tutkimus B2B-ympäristössä ja myös PK-yritysten tapauksessa on jäänyt vaille ansaitsemaansa huomiota. Lisäksi eri kommunikaatiovälineiden, kuten sosiaalisen median nopea kehitystahti haastaa yritysten brändiviestinnän monessa suhteessa. Se luo kuitenkin yrityksille myös mahdollisuuksia, joista hyötyäkseen on ymmärrettävä muun muassa sosiaalisen median rooli brändin rakentamisessa. Näihin tärkeisiin teemoihin tällä tutkimuksella halutaan pureutua. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tapausyrityksenä oli B2B-sektorilla toimiva Bitfactor Oy. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua ja tapausyrityksen erilaisiin dokumentteihin perehtymistä. Aineiston analyysi on toteutettu teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja abduktiivista päättelyn logiikkaa käyttäen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella sosiaalisen median rooli pienten ja keskisuurten B2B-yritysten brändin rakentamisessa on moninainen ja jopa ratkaiseva. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä ja empiirisessä aineistossa nousi esiin useita tärkeitä teemoja, joissa korostuu niin ulkoisen kuin myös sisäisen sosiaalisen median brändiä rakentava vaikutus brändin eri osa-alueissa. Tutkimuksen tuloksia ei ole tarkoitettu sellaisenaan yleistettäviksi, mutta tuloksia voidaan hyödyntää muissa konteksteissa brändin rakentamisen suuntaviivoina alan erityispiirteet huomioiden.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Pakonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.