University of Oulu

Johdon strategisointi muuttuvassa toimintaympäristössä : case OP Oulu

Saved in:
Author: Nikunen, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062580
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Nikunen, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tuunainen, Juha
Reviewer: Laari-Salmela, Sari
Tuunainen, Juha
Description:
Huolimatta merkittävästä määrästä strategiatutkimusta, on empiiristä tutkimusta strategian toteuttamisesta yhä varsin vähän. Kirjallisuudessa strategian toteuttaminen on myös yhdistetty tyypillisesti johdon ohjausjärjestelmien mekanismeihin, vaikka taloudellisen ohjauksen sijaan kiinnostus ihmisten ohjaamiseen on kasvanut. Kehityksessä keskeistä on ollut yritysten toimintaympäristön muuttuminen yhä epävarmemmaksi, mikä on nostanut esiin puutteita, joita taloudelliseen ohjaukseen perinteisesti yhdistetään. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia johdon strategisointikäytäntöjä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarkastelussa keskityttiin erityisesti siihen, millaisia formaaleja ja epäformaaleja keinoja johdolla on vaikuttaa työntekijöiden käyttäytymiseen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena finanssialalla toimivassa yrityksessä ja aineistonkeruu suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa haastateltiin kohdeyrityksen ylintä johtoa sekä keskijohtoon kuuluvia henkilöitä. Näiden haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, millaisia strategisia epävarmuustekijöitä yritys on kohdannut ja miten johto on näihin epävarmuustekijöihin reagoinut. Tutkimustuloksissa oli nähtävissä selkeästi kaksi ulottuvuutta, joilla johto strategiaa toteutti: formaali ja osallistava strategisoiminen. Formaali strategisoiminen hyödynsi johdon laskentatoimelle tyypillisiä välineitä, jotka olivat sidoksissa viralliseen strategiaan, kun taas osallistava strategisoiminen oli keino reagoida yritykselle aiemmin tuntemattomiin strategisiin epävarmuustekijöihin. Tällöin työntekijät osallistettiin strategisiksi toimijoiksi, jotka itse toimivat aktiivisesti epävarmuustekijöiden parissa. Näin he toimivat muutosagenttien tavoin tilanteissa, joissa yrityksellä ei vielä ollut olemassa vakiintuneita toimintatapoja. Tapaustutkimuksen luonteen vuoksi saadut tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä kaikkiin toimintaympäristöihin, mutta ne antavat arvokasta tietoa siitä, miten yritykset voivat vastata muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Tulosten mukaan epäformaalit tavat ohjata työntekijöiden käyttäytymistä voivat täydentää formaaleja ohjausjärjestelmiä tarjoamalla monipuolisempaa informaatiota strategisista epävarmuustekijöistä johdon päätöksenteon tueksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Nikunen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.