University of Oulu

IFRS -käyttöönoton kustannukset tilintarkastuksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Pelto, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062598
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Pelto, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kansainvälisten kirjanpitostandardien eli IFRS käyttöönotto on vaikuttanut tilintarkastuskustannuksiin Suomessa. Tutkielman teoriaosuudessa luodaan viitekehys, johon empiirisen osion tutkimus perustuu. Teoriaosuuden perusteella IFRS on kansainvälisesti onnistunut sille asetetuissa tavoitteissa tilinpäätösten läpinäkyvyyden, yritysjohdon vastuullisuuden ja talouden tehokkuuden lisäämisessä. Sen kustannukset ovat kuitenkin olleet suuria, ja suurin kasvu on tapahtunut tilintarkastuskustannuksissa. Empiirisen osion tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on lineaarinen regressioanalyysi, missä tilintarkastuskustannuksia pyritään selittämään yritysten koolla, kompleksisuudella ja riskisyydellä. Pearsonin korrelaatioista on laadittu korrelaatiomatriisi lineaaristen riippuvuuksien havaitsemiseksi. Tutkimustulos tukee teoriaosuuden viitekehystä, jonka mukaan tilintarkastuskustannuksiin vaikuttavat tarkastettavan yrityksen koko, kompleksisuus ja riskisyys. Tutkimuksen mukaan IFRS käyttöönotolla ei ole tilastollisesti merkittävää yhteyttä tilintarkastuskustannuksiin. Tutkimuksen tulokset ovat osittain yleistettävissä. Aineiston koko on 161 pörssiyhtiön 1111 tilinpäätöstä vuosina 2001–2008 Thomson Reutersin Worldscope-tietokannasta. Aineistosta muodostettiin 336 tilinpäätöksen otos sen perusteella, kuinka monessa oli ilmoitettu tilintarkastuskustannukset. Tulos, jonka mukaan tarkastettavan yrityksen koko, kompleksisuus ja riskisyys ovat tilastollisesti merkittävästi selittävässä suhteessa tilintarkastuskustannuksiin, perustuu koko otokseen. Tulos, jonka mukaan IFRS käyttöönotolla ei ole tilastollisesti merkittävää selittävää yhteyttä tilintarkastuskustannuksiin perustuu IFRS:n käyttöönottoon vain 33 yrityksen tilinpäätöksiin. Lisäksi tutkimuksessa tilintarkastuskustannuksilla tarkoitetaan kokonaistilintarkastuksia, jotka sisältävät myös oheispalvelut. Tutkielman tuloksia voi yleistettävyyden puitteissa soveltaa yrityksissä, jotka ovat kiinnostuneita tilintarkastuskustannuksista tai kansainvälisistä kirjanpitostandardeista. Teoriaosuutta voi lisäksi hyödyntää yrityksissä, jotka ovat kiinnostuneita siitä, millaisia kustannuksia ja hyötyjä IFRS on tuonut kansainvälisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Pelto, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.