University of Oulu

P/E-tunnuslukuanomaliaan perustuva sijoitusstrategia

Saved in:
Author: Mulari, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062614
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mulari, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Arvostrategioilla saatavat ylisuuret tuotot ovat yksi kuuluisimmista markkinoiden tehokkuutta kyseenalaistavista havainnoista. Arvostrategioita käyttämällä sijoitetaan osakkeisiin, joiden markkinahinta on edullinen verrattuna osakkeen menneeseen kurssiin tai johonkin yrityksen taloudellista tilaa kuvaavaan muuttujaan. Arvo-osakkeet tuottavat keskimääräisesti enemmän kuin muut osakkeet ilman riskitason kohoamista. Puhutaan arvoanomalista. Lukuisat tutkimukset ovat antaneet vahvaa näyttöä arvo-osakkeiden saavuttavan kasvuosakkeita paremmat tuotot ympäri maailman. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on löytää OMX Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalta arvosijoittamista sijoitusstrategiana käyttämällä parhaiten tuottava portfolio käyttämällä P/E -tunnuslukuanomaliaa arvonmäärityksen perustana. Arvosijoittamista voi tehdä useilla eri tunnusluvuilla tai niiden yhdistelmillä. Tutkimukseni empiriaosuudessa käytän P/E-luvuista muodostettuja portfolioita selvittääkseni parhaiten tuottavat yhtiöt. P/E-luku on varhaisin tunnistettu tunnuslukuanomalia ja jo ennen kuin itse rahoitusteorian kulmakivi CAPM-malli on muodostettu. Suurin osa akateemisesta tutkimuksesta havainnollisti ja yritti päättää, että onko P/E-tunnuslukuanomalia todellisuutta vai tulosta muista tekijöistä. P/E-luvun vaikutukset on havaittu kuitenkin jo 1960-luvulla, jolloin on tehty ensimmäiset johtopäätökset, että pörssisijoittajan kannattaa loogisesti etsiä suurempia tuottoja sijoittamalla matalammalla P/E-luvulla oleviin osakkeisiin. Tutkimuksen empiirinen osa muodostuu kahdesta eri osiosta. Ensiksi tutkitaan arvo-osakkeista muodostettujen portfolioiden vuotuisia tuottoja ja pyritään selvittämään, että voidaanko päästä tilanteeseen, jossa matalan P/E-luvun sijoitussalkku eli arvo-osakesalkku tuottaa paremmin kuin korkean P/E-luvun kasvuosakesalkku. Menestymisen mittaamista varten portfolioille laskettiin vuotuiset tuotot neljän vuoden ajalta. Tutkimustulosten mukaan matalan P/E-luvun portfolio on saanut selvästi parhaimmat kumulatiiviset vuotuiset tuotot. Tutkimuksen tulokset ovat yhtenevät aiemman kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten tulosten kanssa arvostrategian paremmuudesta muihin sijoitusstrategioihin verrattuna. Empiirisen osan toisessa osassa aineistolle tehtiin tilastollinen testaus regressioanalyysilla. Tutkimushypoteesia testattiin muodostamalla neljä yksinkertaista lineaarista regressiomallia. Regressioanalyysin avulla pyrittiin selvittämään, mitkä ensimmäisen osion tuloksista pystytään selittämään tilastollisesti merkitsevästi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Mulari, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.