University of Oulu

A case study : Finnish ninth grade students’ and their teacher’s views on and experiences in using YouTube video content in English language learning and teaching

Saved in:
Author: Pigg, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706072624
Language: English
Published: Oulu : E. Pigg, 2017
Publish Date: 2017-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The purpose of this thesis is to examine how Finnish ninth grade students and their teacher view the use of YouTube in English language learning and teaching and what kind of experiences they have in using it in school and outside the normative school context. The method of the study is ethnographic and it is based on sociocultural and ecological views on language learning. The materials used in the study were questionnaires to Finnish ninth grade students and their teacher and observation of one student’s use of YouTube in English in his free time. The analysis of the results revealed that all 18 out of 18 students watch YouTube videos in English at least occasionally and that YouTube video content is used in the classroom. The students experienced that watching English YouTube videos has provided learning outcomes, but it also appeared that their understanding of language learning is still quite limited and their answers reflected traditional and school-centred views on language learning.
see all

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka suomalaiset yhdeksäsluokkalaiset opiskelijat ja heidän opettajansa suhtautuvat YouTuben käyttöön englannin kielen opiskelussa ja opetuksessa, ja millaisia kokemuksia heillä on sen käytöstä koulussa ja koulun ulkopuolella. Tutkimus on etnografinen ja pohjautuu sosiokulttuuriseen ja ekologiseen teoriaan kielen oppimisesta. Tutkimuksessa käytetyt materiaalit olivat kyselyt suomalaisille yhdeksäsluokkalaisille opiskelijoille ja heidän opettajalleen sekä yhden oppilaan englanninkielisen YouTuben käytön observointi hänen vapaa-ajallaan. Tutkimustulokset paljastivat, että kaikki 18 kyselyyn vastaajaa katsovat YouTube-videoita englanniksi ainakin satunnaisesti, ja että YouTube-videosisältöä käytetään luokassa. Opiskelijat kokivat, että englanninkielisten YouTube-videoiden katselu on tuonut oppimistuloksia, mutta vastauksista ilmeni myös, että oppilaiden ymmärrys kielen oppimisesta on yhä melko rajallinen, ja heidän vastauksensa heijastelivat perinteisiä ja koulukeskeisiä näkemyksiä kielen oppimisesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Pigg, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.