University of Oulu

Työpaikkaliikunta työtekijöiden hyvinvoinnin edistäjänä ja sairauspoissaolojen ehkäisijänä

Saved in:
Author: Saarela, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706132665
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Saarela, 2017
Publish Date: 2017-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Riittävä liikunnan harrastaminen on osa terveellistä elämää ja hyvinvointia. Tässä työssä liikuntaa tarkastellaan osana työhyvinvointia keskittyen sen vaikutuksiin sairauspoissaolojen vähentämisessä. Tämä osa työstä suoritetaan kirjallisuuskatsauksena tutustuen aiheesta löytyvään tieteelliseen tietoon. Lisäksi tarkastellaan sairauslomapäivien lukumäärää ja sen vaihtelevuutta aloittain Suomessa Työterveyslaitoksen ja Elinkeinoelämän Keskusliiton tilastojen pohjalta. Myös sairauspoissaolojen kustannuksia käydään läpi. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tarkastellaan työpaikkaliikuntaa. Työpaikkaliikunta on työnantajan tarjoamaa (esimerkiksi kuntosalin käyttömahdollisuus työpaikan tiloissa) tai tukemaa (esimerkiksi erilaiset liikuntasetelit) liikuntaa. Työpaikkaliikuntaan liittyen työssä on kartoitettu viiden eri liikunta-alan yrityksen työpaikoille suunnattuja liikuntapalveluita. Lisäksi työssä on esitetty erään liikunta-alan yrityksen toimitusjohtajan sähköpostitse antamaa tietoa heidän yrityksensä työpaikkaliikuntapalveluista ja niiden käytöstä. Työssä on esitettynä myös neljä esimerkkicasea työpaikkaliikunnasta. Tämä työ antaa työnantajille tietoa ja näkökulmaa työpaikkaliikunnan tarjoamisen perusteluun. Tilastojen perusteella työpaikkaliikuntaa tarjoaa lähes 90 % työpaikoista. Liikunnan harrastamisella näyttäisi olevan sairauspoissaolopäiviä vähentävä vaikutus, mutta tutkimustulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia muun muassa koejärjestelyjen erilaisuuden suhteen. Aihe vaatiikin lisää tutkimusta, jotta voitaisiin esittää selvä syy-seuraussuhde kyseisessä asiassa. Kuitenkin ottaen huomioon sairauspoissaolojen korkeat kustannukset, voi työpaikkaliikunta olla hyvin halpa keino ehkäistä niitä. Lisäksi tässä työssä keskityttiin vain sairauspoissaolopäiviin, eikä esimerkiksi selvitetty lisäisikö liikunta työn tuottavuutta muillakin tavoin.
see all

Physical activity is part of wellbeing in life. This bachelor thesis examines physical activity as a part of wellbeing at work. Issue to be examined is whether physical activity have an impact on preventing sick absences at work. This part of thesis is done by reviewing findings on researches of this issue. Also the statistics like amount and costs of sick absences in Finland are reviewed. In Finland, employers can give employees tax-free financial support to physical activities up to 400 euros annually. There are several sport companies in Finland that provide physical activity services for companies. In this thesis five sport companies are introduced by finding out what kind of physical activity services they provide for companies. Additionally one chief executive officer of Finnish physical activity company reports what kind of physical activity services the company provides for companies and what are the most popular kind of services. Also four Finnish companies, who have invest significantly in physical activities for employers, are introduced. This thesis provides information for employers when considering financial support to physical activities for employees. According to scientific researches it seems that there is a connection between physical activity and sick absences. But the issue needs more researches because the methods in the researches varied. Sick absences were studied in this thesis; physical activity could raise productivity and wellbeing at work also many other ways.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Saarela, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.