University of Oulu

”Pysähdy, kuuntele ja näe” : herkkä opettaja ja erilaisten oppilaiden hyvinvointi koulussa

Saved in:
Author: Piipponen, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706162685
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Piipponen, 2017
Publish Date: 2017-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavoin herkkyys ilmenee opettajan pedagogisessa toiminnassa sekä millainen yhteys opettajan herkkyydellä on oppilaan hyvinvointiin ja oppimiseen koulussa. Tutkielman tavoitteena on myös kuvata menetelmiä, joiden avulla opettaja voi kehittää herkkyyttä ammatillisena voimavarana ja työssäjaksamisen näkökulmasta välttää liiallista kuormittumista. Tutkielma pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen ja tutkimusmenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Herkkyys on piirre, josta on paljon hyötyä oppilaiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimisessa, joka on tämän päivän koulumaailmassa opettajan tärkeimpiä taitoja. Herkkyys on osana ihmisen temperamenttia ja persoonallisuutta oleva synnynnäinen ominaisuus joka biologiselta perustalta selittyy herkällä hermojärjestelmän reagoivuudella. Herkkyyttä on eriasteista, ja hyvin herkkiä ihmisiä on arvioidusti ihmisistä noin viidesosa. Erityisherkkä ihminen käsittelee kaikkea ympäristöstä tulevaa aistitietoa (esim. tunneilmapiiri, yksityiskohdat, äänet, valot) tavallista enemmän ja syvällisemmin, jonka vuoksi erityisen herkkä ihminen kykenee hienovaraisempiin havaintoihin mutta on toisaalta myös vaarassa kuormittua herkemmin. Herkkyys näkyy opettajan toiminnassa monin tavoin. Läsnäolo, kiireettömyys oppilaiden kanssa toimiessa ja pyrkimys aitoon, välittävään kohtaamiseen sekä sitä kautta herkistyminen oppilaan kuuntelemiselle ja näkemiselle ovat tämän tutkielman valossa opettajan herkkyyden ydinasioita. Myös tunneälyllä ja emotionaalisella kompetenssilla on merkittävä rooli herkkyyden ilmenemisessä ja sen kehittämisessä. Tutkielman keskeinen näkökulma on jokaisen oppilaan erilaisuus ja oikeus hyvinvointiin sekä yksilölliseen oppimiseen koulussa omista lähtökohdistaan. Herkkä opettaja kykenee havaitsemaan ja huomioimaan erilaisten oppilaiden yksilöllisiä tarpeita sekä tarjoamaan hyvinvointia ja oppimistaedistäviä kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi tulemisen kokemuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Piipponen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.