University of Oulu

Ikääntyvän kotihoidon asiakkaan osallisuus kuntoutumiseen kotiympäristössä

Saved in:
Author: Mannerkorpi, Tuula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706272698
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mannerkorpi, 2017
Publish Date: 2017-07-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Elo, Satu
Reviewer: Elo, Satu
Pesonen, Hanna-Mari
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli kuvata ikääntyvän kotihoidon asiakkaan osallisuutta kuntoutumiseensa kotiympäristössä heidän itsensä arvioimana. Tutkimus kysymyksinä olivat: millaisia kokemuksia ikääntyneellä ihmisellä on osallisuudestaan omaan kuntoutumisen suunnitteluun kotihoidossa, mitkä tekijät edistävät ikääntyvän ihmisen osallisuutta omaan kuntoutumiseen ja mitkä tekijät estävät ikääntyvän ihmisen osallisuutta omaan kuntoutumiseen kotihoidossa. Tutkimuksessa käytettiin laadullista lähestymistapaa. Aineisto hankittiin teemahaastattelulla ja analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Haastateltavina olivat Pohjanmaalla asuvat (n=10) yli 65-vuotiaat ikääntyvät henkilöt. Tutkimuksen tuloksena nousi esille ikääntyvien ihmisten omaa kuntoutumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Edistäviä tekijöitä olivat sosiaaliset tilanteet, fyysinen ympäristö, fyysinen liikkuminen ja toiminta, kulttuuriharrastukset, osallisuus oman terveyden hoitoon, ja lääkehoidon onnistunut toteutuminen. Estäviksi tekijöiksi ikääntyvät kokivat sairaudet, pelot, kuntoutumisen suunnitelman puutteen, säätilan ja yksinäisyyden. Jatkotutkimusehdotuksina nousi esille ikääntyvän ihmisen kokemuksia omasta osallisuudesta suunnitella omaa kuntoutusta, virtuaalinen tuki ikääntyvän ihmisen kuntoutumista tukevana menetelmänä ja moniammatillinen tiimi yhdessä ikääntyvän ihmisen kuntoutumisessa. Ikääntyville ihmisille sosiaalisen tuen merkitys oman kuntoutumisen osallisuuden suhteen on tärkeää. Yhdessä tekeminen ja osallistuminen vähentävät yksinäisyyden tunnetta ja virkistää. Ikääntyvä ihminen haluaa osallistua oman kuntoutumisen suunnitteluun ja vaikuttaa näin omaan kuntoutumiseensa edistävästi.
see all

The purpose of the thesis was to describe the involvement of an aging home care customer in their home rehabilitation. An inductive approach was used and the research was qualitative. The material was acquired by theme interviews and analyzed by means of content analysis. The interviewees were older people living in Ostrobothnia (n = 10) aged 65 and over. The result of this study was the understanding of older people about involvement in their own rehabilitation in home care. The material turned out to be a factor in promoting and preventing aging people’s own rehabilitation. Promoting factors were: social situations, the physical environment, physical movement and activity, cultural hobbies, involvement in one’s own health, and the successful completion of drug treatment. Blocking factors: Diseases, fear, lack of rehabilitation plan, weather and loneliness. Suggestions for further research were: the experience of aging people about their involvement in planning their own rehabilitation, virtual support for aging rehabilitation and a multiprofessional team together with the rehabilitation of aging people. For older people, the importance of social support for the involvement of their own rehabilitation is important. Together, the act of attending and attending reduces the sense of loneliness and refreshes. An aging person wants to participate in the planning of their own rehabilitation and thus contributes to their own rehabilitation.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuula Mannerkorpi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.