University of Oulu

Ancient Aliens -televisiosarjasta välittyvät arkeologikuvat

Saved in:
Author: Mustonen, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706302706
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mustonen, 2017
Publish Date: 2017-07-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkielma käsittelee Ancient Aliens -televisiosarjasta välittyviä arkeologikuvia. Kyseisessä televisiosarjassa pyritään todistelemaan muinaisastronauttiteoriaa, jonka mukaan maapallolla on vieraillut älyllisiä olentoja maapallon ulkopuolelta ja, jotka ovat vaikuttaneet ihmislajin kehitykseen. Ancient Aliens -televisiosarja on osa pseudoarkeologian kirjoa. Pseudoarkeologialla tarkoitetaan näennäisarkeologiaa, jolle tyypillistä on tieteen kriteerien laiminlyönti sekä vihamielinen asenne akateemista arkeologiaa kohtaan. Tutkielman tarkoitus on täten lisätä tietämystä pseudoarkeologiasta ja sen vaikutuksista arkeologien imagoon. Tutkielman aineisto koostuu Ancient Aliens -sarjan jaksoista, joista olen suorittanut ositetun otannan. Ohjelman välittämiä arkeologikuvia hahmotetaan ohjelmassa esiintyvien arkeologien puheiden sekä muun muassa heidän visuaalisen ulosantinsa kautta. Myös sarjassa esiintyvä arkeologeja koskeva verbaalinen viestintä on huomion keskiössä. Tutkielmassa käydään läpi myös Ancient Aliens -televisiosarjasta välittyvien arkeologikuvien ajalliset muutokset. Lopuksi tutkielman aineistosta havaittuja arkeologikuvia verrataan aiemmissa tutkimuksissa havaittuihin arkeologikuviin. Keskeisenä tutkimusmenetelmänä tutkielmassa on sisällönanalyysi, jonka avulla laajasta aineistosta tehdyt havainnot on luokiteltu ylä- ja alaluokkiin. Tutkielma antoi monenlaisia tutkimustuloksia. Arkeologit esitettiin pätevinä menneisyyden selittäjinä, mutta myös epäpätevinä työhönsä. He näkyivät myös homogeenisena ryhmänä, joita sävytti mm. seikkailija- ja etsijästereotypiat ja heidän keskeisiä tutkimuskohteitaan olivat kaukaiset ja ajanlaskun alkua edeltävät kohteet. Myös koloniaalista luonnetta esiintyi. Arkeologit olivat harvemmin tekemisissä teknisten laitteiden tai ajanlaskun jälkeisten kohteiden kanssa. Sarjan arkeologit olivat usein keski-ikäisiä ja pukeutuivat keskiluokkaisesti. Huippukausi arkeologeja koskevassa retoriikassa ajoittui sarjan puoliväliin 2013 vuodelle. Arkeologeja koskeva retoriikka näyttäisi kuitenkin olevan lievässä nousussa 2016 vuodelle tullessa. Yhtäläisyyksiä tutkielmassa sekä aiemmassa tutkimuksessa havaittujen arkeologikuvien välillä on arkeologien koloniaalisen luonteen, sekä etsijä ja seikkailija-assosiaatioiden välillä. Eroavaisuuksia sen sijaan ilmeni muun muassa siinä, ovatko arkeologikuvat muuttumassa sukupuolisesti tasa-arvoisempaan suuntaan. Tutkielman perusteella harva Ancient Aliens -sarjan arkeologikuvista oli realistisia, saati ongelmattomia. Toisaalta myös positiivisia representaatioita ilmeni — silloin kun se pseudoarkeologeille oli hyödyllistä. Arkeologien esittäminen ohjelmassa oli siis hyvin valikoivaa ja myös eri arkeologeja arvottavaa. Arkeologien tulisi suhtautua Ancient Aliens -sarjaan vakavuudella, sillä ohjelmaa katsoo noin 1–2 miljoonaa ihmistä per jakso, mikä tarkoittaa, että ohjelman kautta kyetään välittämään arkeologeja koskevia viestejä laajalle kuulijajoukolle. Ohjelma on myös jatkunut jo 11:n tuotantokauden verran, eikä loppua ole toistaiseksi näkyvissä. Toisaalta arkeologia on keskiössä ohjelmassa, jolloin arkeologia tieteenä saa osakseen mainostusta ja voi täten saada ihmiset kiinnostumaan tieteenalasta ja motivoitumaan etsimään siitä lisää tietoa. Parempi vaihtoehto voisi kuitenkin olla pyrkiä vastustamaan Ancient Aliens -sarjan arkeologikuvia. Tämä voisi onnistua arkeologian tehokkaammalla popularisoinnilla, sekä mediakriittisyyden lisäämisellä ihmisten keskuudessa.
see all

This thesis handles the images of archaeologists from Ancient Aliens -television series. In this television programme, ancient astronaut -theory is attempted to be proven. Ancient astronaut -theory claims that Earth have received intelligent visitors from outer space which had influenced mankind’s history. Ancient Aliens -series is a part of pseudoarchaeology which often neglects scientific criteria and holds hostile attitude towards academic archaeology. This thesis attempts to add knowledge about pseudoarchaeology and its impacts to the image of archaeologists. Research material consists of episodes of Ancient Aliens -series. Images of the archaeologists are perceived through the speeches and appearances of the archaeologists. Also, the verbal communication that handles archaeologists is in focus. This thesis also handles the secular changes of representation of archaeologists in Ancient Aliens -programme. Lastly the results are compared with earlier research of images of the archaeologists. The main research method in this thesis is content analysis. This thesis gave many kinds of results. Archaeologists were portrayed as qualified but also incompetent researchers of the past. They were portrayed as a homogenic group with adventurer and searcher stereotypes. Their main research targets were pre-calendar and exotic sites. Colonial image wasn’t also untypical. More seldom archaeologists were working with technological devices. Archaeologists of Ancient Aliens -programme were often middle-aged and were dressed in blouse. Top season of representation of archaeologists was around year 2013. However, rhetoric that handles archaeologists seems to be in slight increase in most recent seasons. There were much similarities with earlier researcher. Both stated that archaeologists were represented as a colonialists and searcher-adventurer associations were typical. Differences appeared whether the image of the archaeologists is changing into sexually more equal. Research results claim that few of the archaeologist images were realistic nor problem-free. However, the positive representations also occurred — when it was beneficial to pseudoarchaeologists. In this sense, representation of archaeologists was selective and archaeologists were evaluated. Archaeologists should be concerned about Ancient Aliens -programme. The show is being watched by 1–2 million people per episode which means that through this programme people can send their messages to a large group. The show has also continued long and currently there is no end in sight. However, archaeology is in the centre in this show, which means that archaeology receives advertising which can lead people to gain interest of it. Better alternative could still be trying to resist the show and its representations. This could happen by popularising the archaeology more effectively and by adding the critical thinking among population.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Mustonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.