University of Oulu

Oppilaan herkkien piirteiden huomiointi koulussa

Saved in:
Author: Haverinen, Beatrice1; Tiinanen, Juliska1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708092739
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Haverinen; J. Tiinanen, 2017
Publish Date: 2017-08-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, miten herkät piirteet näkyvät oppilaan toiminnassa ja käytöksessä, sekä antaa opettajalle tietoa siitä, miten hän voi huomioida herkkyyden piirteet pedagogisissa ratkaisuissaan. Tutkielmamme on systemaattinen kirjallisuuskatsaus aiemman kirjallisuuden pohjalta. Olemme hyödyntäneet sekä kotimaista että kansainvälistä lähdekirjallisuutta.

Tutkielmassa tuomme esille fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat herkkyyden ilmenemiseen. Herkkyyden piirteiden huomioiminen on tärkeä tekijä oppilaan viihtyvyyden, itsetunnon, sosiaalisuuden sekä luottamuksen kannalta. Herkkiä piirteitä omaava oppilas toimii parhaiten piirteitä kunnioittavassa ympäristössä, jolloin hän välttyy ylivirittyneisyydeltä. Opettajan tietoisuus oppilaan herkkyyden piirteistä auttaa häntä muuttamaan toimintatapojaan toimivammaksi.

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvisi, että herkkiä piirteitä omaava oppilas toimii vaistonvaraisesti seuraamalla tilanteita etäältä. Tämän perusteella herkät piirteet yhdistetään usein ujouteen ja introversioon, vaikka tutkimustulokset todistavat, ettei herkkyys pelkisty kumpaankaan. Havainnointikyvyn erilaisuus vaikuttaa oppilaan vireystilaan ja reagointi tapaan. On myös todettu, että herkkiä piirteitä omaava oppilas tuntee voimakasta empatiaa muita oppilaita kohtaan ja saattaa rasittua tästä voimakkaasti. Herkkiä piirteitä omaavan oppilaan ominaisuudet vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä ja oppimiseen.

Toisen tutkimuskysymyksen johtopäätösten mukaan opettaja voi vaikuttaa positiivisesti herkkiä piirteitä omaavan oppilaan koulussa viihtymiseen sekä turvallisuuden tunteeseen oikeanlaisia menetelmiä hyödyntäen. Vahvuuksien tukeminen ja positiivisuus opetuksessa ovat merkittäviä keinoja niiden parantamiseksi. Oppimisympäristöllä sekä osallisuuden tunteella on osoitettu olevan merkitystä herkkiä piirteitä omaavan oppilaan sopeutumiseen koululuokassa. Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä opettajalla on kyky tunnistaa eri toimintatapoja ja tämän myötä hyödyntää niitä pedagogisissa menetelmissä. Tutkielmassa tuomme esille, että herkkyyden tunnistaminen ja sensitiivinen oppilaan huomioiminen sekä vaihtoehtoisten pedagogisten keinojen käyttäminen on tärkeää ja hyödyllistä kaikille luokan oppilaille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Beatrice Haverinen; Juliska Tiinanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.