University of Oulu

Tuoteportfolion hallinta konfiguroituville tuotteille

Saved in:
Author: Valkonen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708232757
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Valkonen, 2017
Publish Date: 2017-08-24
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Tolonen, Arto
Reviewer: Tolonen, Arto
Paananen, Mika
Description:
Tuoteportfolion johtamista voidaan pitää yhtenä merkittävistä liiketoiminnan johtamisen osa-alueista. Tuoteportfoliota hallitsemalla pystytään määrittämään oikein, mitä tuotteita yrityksessä tulee jatkossa kehittää, myydä, valmistaa, toimittaa, huoltaa ja poistaa. Päätökset tulee pohjautua koko organisaation strategiaan, jotta yrityksen toiminnot pysyvät yhtenäisinä. Lisäksi tuoteportfolion tuotteiden tulee tuottaa maksimaalinen arvo yritykselle, samalla huomioimalla koko tuoteportfolion tasapaino. Tuoteportfolion johtamisen tueksi on määriteltävä käytänteet, tavoitteet ja mittarit strategian luomiseksi. Lisäksi on määritettävä alituoteportfoliot ja niille omistajat, sekä tuoteportfolion johtamisen prosessit. Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää konfiguroitavia tuotteita valmistavalle yritykselle käytänteet systemaattiseen tuoteportfolion hallintaan. Tehokkaiden käytänteiden löytämiseksi suoritettiin nykytilan analyysi yrityksen tuoteportfolion johtamisesta. Tutkimusta varten koottiin kolme tutkimuskysymystä, joihin etsittiin vastaukset. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Mitä tarkoittaa tuoteportfolion hallinta ja miten sitä voidaan hyödyntää konfiguroitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä? 2. Millainen on tapausyrityksen nykyinen tuoterakenne ja nykyiset käytänteet tuoteportfolion hallinnassa ja tuotteistamisessa? 3. Kuinka tuoteportfolion hallintaa, tuotehallintaa ja tuotteistamista tapausyrityksessä voidaan kehittää ja mitä se vaatii? Tutkimuksessa määriteltiin kokonaiskuva kohdeyrityksen nykytilanteesta tuoteportfolion hallinnassa. Nykytilanteen käytänteisiin perustuen luodaan malli, miten tuoteportfolion hallintaa voidaan jatkossa kehittää. Parannusehdotukset sisältävät: Tuoteportfolion hallinnan käytänteet, tavoitteet ja suorituskyvyn mittarit; Ehdotetut vertikaaliset ja horisontaaliset alituoteportfoliot, ja niitä hyödyntämällä määritetty tuoteportfolion hallintomalli, sekä tuoteportfolion systemaattisen hallitsemiseen vaaditut prosessit. Tutkimuksessa esitettyjä käytänteitä ei voida käyttää suoraan toisissa yrityksissä, sillä jokainen kehitetyn mallin sisältämä toiminto on luotu tapausyrityksen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden tarpeisiin peilaten. Tutkimuksessa esitettyjä malleja voidaan kuitenkin käyttää ohjenuorana, kun halutaan kehittää tuoteportfolion hallintaa konfiguroitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä. Aihealueeseen liittyvä teoria on rajallista, sillä käsitteenä tuoteportfolion johtaminen ja variaatioiden hallinta ovat uusia. Kuitenkin luotettavuutta lisää se, että eri tutkimuksissa esitetyt tulokset ovat vahvasti samankaltaisia. Tämä tutkimus tuo aiemmin esitettyihin tutkimuksiin uuden näkökulman liittämällä tuotevariaatioiden johtamisen tuoteportfolion johtamiseen tapauskohtaisen ratkaisumallin kautta.
see all

Product portfolio management can be considered as a one of the most significant areas in business management. By managing product portfolio, company can define correctly, which items company should develop, sell, manufacture, service and delete in the future. All the decisions should base on organization’s business strategy, so all of the company’s operations stay solid. Additionally, products in portfolio should produce maximized value to the company, but at the same balance of the portfolio should be considered. Product portfolio management should define practices, targets and indicators for creation of company’s portfolio strategy. Besides that, company should define sub-portfolios, ownerships and processes for product portfolio management. A target for this study is to define practices for systematic product portfolio management for a case company, that manufactures configurable products. For seeking powerful practices, a current state analyse was made for case company. For study, three research questions were consisted and answered. Research questions were: 1. What means product portfolio management and how it can be utilized in a company which manufactures configurable products? 2. What kind is case company’s current product structure and current practices in product portfolio management and productization? 3. How product portfolio management, product management and productization can be developed and what it requires? In the study, big picture of case company’s current state was defined. Based on the practices today, a model for development of product portfolio management is consisted. Development propositions includes: Practices, targets and key performance indicators for product portfolio management; Vertical and horizontal sub-product portfolios, and based on them, a governance model is developed, and finally processes for systematic product portfolio management are proposed. Practices presented in this study cannot be utilized straight for another company, because every action included in developed model has been created for the case company, reflecting its current state and future needs. However, models presented in this study can be considered as a guideline, when it is required to develop product portfolio management in a company that manufactures configurable products. Field of product portfolio management and product variety management are new, and it limits availability of theory relating to subject. However, validation of the study increases the fact that results of those studies are highly similar. This study brings a new view for the subject and earlier studies, as it combines theories between product variety management and product portfolio management via a case study.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Valkonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.