University of Oulu

Lukiomaantieteestä yliopisto maantieteeseen : tapaustutkimus Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijoiden muuttuvasta maantiedekäsityksestä

Saved in:
Author: Nivakoski, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709012778
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nivakoski, 2017
Publish Date: 2017-09-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasi, Anssi
Virranmäki, Eerika
Reviewer: Paasi, Anssi
Vainikka, Joni
Description:
Tapaustutkimuksen kohteena ovat ne 47 opiskelijaa, jotka aloittivat maantieteen opinnot Oulun yliopistossa syksyllä 2016. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on opiskelijoiden käsitys maantieteestä lukio-opintojen jälkeen ja kuinka maantiedekäsitys muuttuu ensimmäisen maantieteen korkeakouluopintojen parissa vietetyn vuoden aikana. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa koulumaantieteen ja maantieteen tieteenalan välinen kuilu, joka johtuu siitä, ettei koulussa opetettavaan maantieteeseen ole tullut riittävästi päivityksiä maantieteen tutkimuksesta. Koulumaantiede on jäänyt maantieteen tieteenalasta jälkeen ja se näkyy maantieteen opetussuunnitelmissa luonnonmaantieteen aiheiden korostettuna runsautena ja kulttuurimaantieteen aiheiden niukkuutena. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, näyttäytyykö maantieteiden välinen kuilu maantieteen opiskelijoille. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua kyselylomaketta, joka toteutettiin ennen-jälkeen -asetelmana lukuvuoden 2016–2017 alussa ja lopussa Oulun yliopistossa. Kyselyjen avulla kerätty laadullinen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä ja määrällinen aineisto tilastollisia menetelmiä käyttäen. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat olivat menestyneet maantieteen lukio-opinnoissa ja heidän maantiedekäsityksensä oli ennen maantieteen yliopisto-opintojen aloittamista hyvin samankaltainen lukion maantieteen opetussuunnitelman kanssa. Heidän maantiedekäsityksensä sisälsi asioita, jotka eivät kuulu maantieteen tieteenalan sisältöihin. Tämä johtuu siitä, että nämä sisällöt kuuluvat osaksi lukion maantieteen opetusta. Opiskelijoiden oman näkemyksen mukaan heidän maantiedekäsityksensä oli muuttunut merkittävästi maantieteen yliopisto-opintojen aikana, mikä ei kuitenkaan näy selkeästi kahden kyselyn avulla kerättyjä aineistoja vertailemalla. Tutkimustulokset osoittavat, ettei lukion maantiede ole opettanut maantieteellistä näkökulmaa, josta asioita tarkastellaan. Opetussisällöissä on parantamisen varaa etenkin kulttuurimaantieteen aiheiden osalta, sillä tapaustutkimuksen kohteena olevat opiskelijat kokivat juuri kulttuurimaantieteen eroavan lukiossa opitusta. Luonnonmaantieteen sisällöt osattiin hyvin, mutta niihin oli sekoittunut paljon aiheita, jotka eivät kuulu maantieteen tieteenalaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Nivakoski, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.