University of Oulu

Taisto kampanjan vaikutukset 9.-luokkalaisten nuorten liikunta-aktiivisuuteen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen

Saved in:
Author: Tuomikoski, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709062820
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Tuomikoski, 2017
Publish Date: 2017-09-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Tutkimuksessa kuvataan 15-vuotiaiden nuorten fyysistä aktiivisuutta ja koettua fyysistä pätevyyttä. Lisäksi kuvataan nuorten kokemuksia Taisto kampanjasta. Taisto on Nuoren Suomen perustama lihaskuntoilukampanja, joka on suunnattu yläkoululaisille. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Taisto kampanjan vaikutuksia 9.-luokkalaisten nuorten vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Nuorten kokemuksia tarkastellaan liikunta-aktiivisuusryhmittäin. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa yhden yläkoulun 9.luokan oppilailta. Ensimmäinen vaihe suoritettiin ennen Taisto kampanjan alkua ja toinen vaihe kaksi kuukautta Taisto kampanjan loputtua. Molemmat tutkimusaineistot kerättiin kyselylomakkein kevään 2013 aikana. Aineiston analysoimiseen käytettiin SPSS-ohjelmaa. Tutkimuksen lopulliseksi kohderyhmäksi muodostui 81 nuorta, joista tyttöjä oli 49 ja poikia 32. Ensimmäisen vaiheen vastausten perusteella nuorista muodostettiin kolme liikunta-aktiivisuusryhmää: paljon liikkuvat, keskivertaisesti liikkuvat ja vähän liikkuvat. Koettua fyysistä pätevyyttä mitattiin Pereived Physical Competense Scale -mittarilla. Koetun fyysisen pätevyyden tärkeyttä mitattiin Perceived Importance Scale -mittarilla. Taisto kampanjana kokemuksia selvitettiin 5-portaisella Likertin asteikolla sekä avointen kysymysten avulla. Nuorten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus oli kohtalaisen korkea. Paljon liikkuviksi lukeutui 40,7 % nuorista, keskivertaisesti liikkuviksi 30,9 % ja vähän liikkuviksi 28,4 %. Pojat osoittautuivat liikunnallisesti hieman aktiivisemmaksi kuin tytöt. Nuoret kokivat koetun fyysisen pätevyytensä melko korkeaksi. Koettu fyysinen pätevyys ja liikunta-aktiivisuus olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Korkea fyysinen aktiivisuus selitti korkeaa fyysistä pätevyyttä ja toisinpäin. Paljon liikkuvien ja vähän liikkuvien nuorten välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero koetussa fyysisessä pätevyydessä. Sen sijaan fyysisen pätevyyden tärkeys eli se, kuinka tärkeää sinulle itselle on se, että olet fyysisesti pätevä eri osa-alueilla, oli tärkeintä vähän liikkuville ja vähiten tärkeää paljon liikkuville. Liikunta-aktiivisuudessa ja koetussa fyysisessä pätevyydessä ei tapahtunut tilastolliseti merkitseviä muutoksia ennen ja jälkeen Taisto kampanjan. Nuorista yli puolet olivat sitä mieltä, että Taisto kampanja sopii kaikille yläasteikäisille. Kuitenkin nuoret kokivat, ettei Taisto kannustanut heitä liikunnan pariin. Nuorista 71,6 % oli sitä mieltä, etteivät he saaneet parannettua lihaskuntoa Taiston aikana. Vähän ja keskivertaisesti liikkuvista nuorista muutama kuitenkin koki saaneensa lisättyä vapaa-ajan liikunnan määrää. Nuoret tiedostivat Taistosta saatavan hyödyn mahdollisena liikunnan lisääjänä sekä lihaskunnon parantamisen keinona, mutta nuorten motivaatio Taistoa kohtaan oli vähäistä. Suurimmaksi syyksi nuoret nostivat esiin informaation ja ajan puutteen. Nuoret kokivat, ettei heitä kannustettu tarpeeksi Taiston pariin, eikä Taistoa toteutettu tarpeeksi koulun liikuntatunneilla. Tutkimus osoitti, että korkea fyysinen pätevyys ennustaa korkeaa fyysistä aktiivisuutta, joten on tärkeää vahvistaa nuoren käsityksiä itsestään liikkujana. Erityisesti yläasteikäisten nuorten fyysiseen aktiivisuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä juuri tässä iässä tapahtuu dropp-off ilmiö eli liikunnan iän mukainen väheneminen. Nykyään Taisto kampanja on Suomen suurin nuorille suunnattu liikuntatapahtuma. Tutkimus hetkellä Taisto oli vasta toista vuotta käynnissä, joten osaltaan se voi vaikuttaa tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Olisikin syytä selvittää, millaisena Taisto tällä hetkellä koetaan ja mikä on sen kohderyhmä, sillä Taistosta ei ole saatavilla aikaisempaa tutkimustietoa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Tuomikoski, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.