University of Oulu

Laskentatoimi strategian toteuttamisen tukena

Saved in:
Author: Rytilä, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709062834
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rytilä, 2017
Publish Date: 2017-09-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kantola, Hannele
Reviewer: Järvinen, Janne
Kantola, Hannele
Description:
Tutkielman tavoitteena on kerätä sekä teoreettista että empiiristä tietoa strategian toteuttamisen tukemisesta johdon laskentatoimen keinoin. Kirjallisuuden perusteella muodostetaan ensin kattava yleiskuva strategisen johdon laskentatoimen käsitteestä ja sen eri menetelmistä, minkä jälkeen tehdään empiirinen multicase-tutkimus teoreettisen viitekehyksen puitteissa. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, miten strateginen johdon laskentatoimi näkyy kohdeyrityksissä sekä miten laskentatoimen eri työkaluja sovelletaan strategian tukemiseksi ja mikä on johtanut juuri kyseisten työkalujen käyttöönottoon. Tutkimuksen kohteena on kaksi erilaista yritystä, joiden avulla pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan sekä konsernin emoyhtiön että tytäryhtiön näkökulmista. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja se toteutetaan teemahaastattelulla eli puolistrukturoidulla haastattelulla, jossa tutkimusongelmasta nostetaan esille keskeiset aiheet tai teemat. Tutkimus toteutetaan laadullisena, sillä tarkoituksena ei ole testata tarkkoja hypoteeseja tai tehdä etukäteen oletuksia tuloksista, vaan siinä halutaan antaa tilaa tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden omille tulkinnoille ja näkökulmille. Tavoitteena on pyrkiä muodostamaan kattava yleiskuva kohdeyritysten tilanteesta, eikä muodostaa yleistyksiä. Kummallakaan kohdeyrityksistä ei ole käytössään erillistä strategisen johdon laskentatoimen osaaluetta. Tutkimuksen myötä voidaan kuitenkin todeta, että strategian ja laskentatoimen välinen vuoropuhelu on yrityksissä jatkuvaa ja strategia ohjaa molempien yritysten toimintaa koko ajan. Erityisesti emoyhtiön roolissa toimivassa yrityksessä laskentatoimen tuki strategian toteuttamiselle näkyy selvästi ja johdon laskentatoimi antaa monipuolista informaatiota strategisen päätöksenteon tueksi. Tytäryhtiössä laskentatoimen merkitys strategian toteuttamiselle ei näytä olevan ihan niin suuri, minkä lisäksi yrityksessä näkyy selvästi ajattelutapa, jonka mukaan suuret strategiset asiat hoidetaan konsernin ylemmillä tasoilla ja tytäryhtiö itse keskittyy lähinnä oman operatiivisen toiminnan pyörittämiseen. Kuitenkin myös tytäryhtiöstä löytyy jonkin verran laskentaa, joka tukee strategian toteuttamista. Kyseessä on ainutlaatuinen, tapauskohtainen tutkimus, jonka tulokset eivät ole yleistettävissä. Mikäli yleistyksiä haluttaisiin tehdä, tulisi case-tutkimuksia aiheeseen liittyen suorittaa systemaattisesti lisää. Myös aineiston määrä rajoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä ja hyödynnettävyyttä. Tutkimuksessa aineistoa kerättäessä haastateltiin ainoastaan kohdeyritysten talousjohtajia. Laajempien ja monipuolisempien tulosten saamiseksi haastateltavien määrää voisi lisätä koskemaan myös muita talousosaston henkilöitä. Tutkimus siis määrittelee strategisen johdon laskentatoimen käsitettä ja kokoaa yhteen sen eri menetelmiä monipuolisesti. Lisäksi se tarjoaa informaatiota siitä, miten strateginen johdon laskentatoimi, tai strategian ja johdon laskentatoimen välinen vuorovaikutus ylipäätään, näkyy yrityksissä käytännössä. Tällainen informaatio, erityisesti jos tutkimusta vielä jatketaan ja syvennetään, voi auttaa parantamaan laskentatoimen ja strategian välistä yhteyttä yrityksissä ja siten tehostamaan johdon laskentatoimea ja sen antamaa tukea strategiselle päätöksenteolle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Rytilä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.