University of Oulu

Pääomarakenne ja siihen vaikuttavat tekijät suomalaisissa PK-yrityksissä

Saved in:
Author: Honkanen, Eeva-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709062843
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-M. Honkanen, 2017
Publish Date: 2017-09-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Moilanen, Sinikka
Description:
Tämän Pro Gradu -tutkimuksen tavoite on muodostaa kokonaiskuva suomalaisten PK-yritysten pääoman rakenteista ja niihin vaikuttavista yritysominaisuuksista. Päätutkimusongelmana on selvittää, mitkä yrityksen omat ominaisuudet mahdollisesti selittävät suomalaisten PK-yritysten pääoman rakennetta. Lisäksi halutaan selvittää poikkeavatko suomalaisten PK-yritysten tulokset eurooppalaisista vastaavista. Päätutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkimusaineistosta analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysiin valitaan selitettäviksi muuttujiksi yrityksen velkaisuus, joka jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Selittävinä muuttujina mallissa on yrityksen kannattavuus, kasvu, taserakenne, ikä ja koko. Tutkimus suoritetaan replikoimalla aikaisempia tutkimuksia, erityisesti Hall ym. (2004) eurooppalaisten PK-yritysten pääomarakennetutkimusta. Aineisto koostuu suomalaisten pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedoista. Tutkimuksessa mukana olleet yrityksen valitaan satunnaisotoksella Suomen Asiakastieto Oy:n Voitto+ -tilinpäätöstietokannasta. Tutkimuksessa on mukana 454 suomalaisen PK-yrityksen tilinpäätöstiedot. Tutkimusaineistoista havaitaan, että suomalaisten PK-yritysten pääoma muodostuu likimain puoliksi omasta ja puoliksi vieraasta pääomasta. Verratessa tulosta eurooppalaiseen aineistoon suomalaisten PK-yritysten pääomassa on keskimääräistä enemmän omaa pääomaa. Suomalaisilla PK-yrityksillä on myös eurooppalaista keskitasoa enemmän pitkäaikaista vierasta pääomaa. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että joillakin yritysominaisuuksilla on yhteyttä yrityksen pääomarakenteeseen. Tulosten mukaan selittävistä muuttujista kannattavuudella, kasvulla ja taserakenteella voidaan nähdä olevan jonkinlaista vaikutusta suomalaisten PK-yritysten pääomarakenteen muodostumiseen. Muuttujilla ikä ja koko yhteyttä ei nähdä. Verratessa tuloksia eurooppalaisiin tutkimustuloksiin tämän tutkimuksen tulokset ovat varsin samankaltaisia. Tämän Pro Gradu -tutkimuksen tulokset ovat melko hyvin yleistettävissä otoskoon ja mallin suhteellisen hyvän sopivuuden vuoksi. Tutkimusaineisto on hyvin tuoretta, vuodelta 2014. Tämän vuoksi tulokset antavat hyvän kokonaiskuvan suomalaisten PK-yritysten pääomista ja niiden muodostumisesta päättäjille, lainvalmistelijoille ja -säätäjille, rahoittajille ja yritystoiminnassa mukana oleville. Tuloksia voidaan käyttää muun muassa taloudellisessa päätöksenteossa kunta- ja valtiotasolla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eeva-Maija Honkanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.