University of Oulu

Asiantuntijoiden näkemyksiä asiakaslähtöisyydestä terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa

Saved in:
Author: Jakola, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709062848
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jakola, 2017
Publish Date: 2017-09-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lunkka, Nina
Reviewer: Lunkka, Nina
Huhtakangas, Moona
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla, mitä ja millaista asiakaslähtöisyys on julkisen terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa sekä millaisia asiakaslähtöisiä toimintatapoja suunnittelussa hyödynnetään. Tutkimuksen aineisto koostui kymmenen (n=10) julkisen terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiantuntijan haastattelusta. Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu ja haastattelemalla saatu aineisto analysoitiin induktiivista sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimus auttaa ymmärtämään asiakaslähtöisyyttä ilmiönä terveydenhuollossa ja sen fyysisen ympäristön suunnittelussa. Tämä tutkimus luo pohjaa asiakaslähtöisyyden johtamiselle ja kehittämiselle terveydenhuollossa ja sen fyysisen ympäristön suunnittelussa. Tutkimuksen mukaan asiakaslähtöisyys on terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa sellaisia arvoja ja asenteita, jotka asettavat asiakkaan edun ja tarpeet ensisijaiseksi, ja joihin fyysisen ympäristön suunnittelulla pyritään vastaamaan, sekä näihin arvoihin pohjautuvaa moniammatillista ja moniasiantuntijuudessa toteutuvaa suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistoimintaa. Lisäksi se on asiakaslähtöisten, asiakkaita osallistavien toimintatapojen käyttöä suunnittelussa. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden sekä erityisesti terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyden kehittämisessä.
see all

The aim of this study was to describe, what customer orientation is like and what kind of customer-oriented methods are used in the design of the health care physical environment. The data of this study was formed of interviews of ten (n=10) public health care physical environment design experts. The research method used was a semi-structured interview and the data was analyzed by using the qualitative content analysis. This study will help to understand the phenomenon of customer orientation in health care and in the design of the health care physical environment. This study lays a foundation for managing and improving customer-orientation in health care and in the design of the health care physical environment. According to the study customer orientation represents values of the kind and approaches that put the customers’ interest and needs first, and which the design of the health care physical environment strives to meet. It is shared partnership and multidisciplinary design as well as development activity and management, based on these values. In addition, customer orientation includes methods that participate customers in to design. The results of the study can be utilized in improving customer orientation in health care and in the design of the health care physical environment.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Jakola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.