University of Oulu

Motivoiva kouluttaja kiittää, kannustaa, kyselee, kuuntelee : aikuisopiskelijoiden kokemuksia kouluttajan vaikutuksesta opiskelumotivaatioon

Saved in:
Author: Koskela, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 110
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709082864
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Koskela, 2017
Publish Date: 2017-09-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Tutkimusaiheena on, miten kouluttaja pystyy motivoimaan aikuisopiskelijoita lähihoitajakoulutuksessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat ne tekijät, joilla kouluttaja pystyy opiskelijoiden motivaatiota edistämään ja tukemaan sekä mitkä kouluttajaan liittyvät tekijät heikentävät opiskelijoiden motivaatiota. Motivointi liittyy opiskelijoiden opintojen edistymiseen sekä opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn ja on siksi koulutuksen kentällä tärkeä tutkimusaihe. Tarkoituksena on myös tarkastella kouluttajan merkitystä opiskelijoiden motivoinnissa ja muodostaa kuva motivoivasta ja ei-motivoivasta kouluttajasta. Tutkimuskysymyksinä ovat mitkä kouluttajaan liittyvät tekijät vaikuttavat opiskelijoiden motivaatioon ja millä tavoilla kouluttaja voi vaikuttaa aikuisopiskelijoiden motivaatioon lähihoitajakoulutuksessa. Teoriapohjana on nostettu esille motivaatioon, motivoitumiseen ja erityisesti oppimismotivaatioon liittyviä tekijöitä. Aiempien motivaatiota koskevien tutkimusten tuloksia on käsitelty samojen teemojen mukaisesti kuin tämänkin tutkielman tuloksia. Huomionarvoista oli, että opiskelijoiden motivaatiota heikentäviä tekijöitä oli tutkittu verrattain vähän. Tutkimusaineisto on kerätty eläytymismenetelmää käyttäen ja tutkimusjoukkona toimi 94 lähihoitajakoulutuksessa opiskelevaa aikuisopiskelijaa. Opiskelijat kirjoittivat tarinan kehyskertomuksen jatkona sekä motivoivan että ei-motivoivan kouluttajan opetukseen osallistumisesta. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia, joka toteutettiin käyttämällä apuna teemoittelua ja tyypittelyä. Tutkimuksen tulokset toivat esille, että kouluttajan rooli motivoinnissa voidaan katsoa olevan merkittävä niin positiivisesta kuin negatiivisesta näkökulmasta katsottuna. Kouluttaja kykeni sekä tukemaan ja edistämään opiskelijoiden motivaatiota mutta hänellä oli vaikutusta myös motivaatiota heikentävästi. Kouluttajaan liittyvät, motivaatioon vaikuttavat tekijät olivat kouluttajan persoona, ammattitaito, opetustapa, arvot sekä oppimateriaali joista merkittävimmät tekijät motivoitumisen kannalta olivat kolme ensiksi mainittua. Motivoivaa kouluttajaa kuvattiin positiiviseksi, opiskelijansa huomioivaksi ja luotettavaksi. Kouluttajan osaamisen tuli olla laaja-alaista ja opetuksessa tämän osaamisen tuli näkyä monipuolisuutena ja käytännönläheisyytenä. Motivaatiota heikentävä kouluttaja puolestaan oli negatiivinen ja epäsosiaalinen. Tulosten mukaan motivaatioon vaikuttavat tekijät rakentuivat opiskelijoilla hyvin yksilöllisesti. Motivoivia tekijöitä tuli myös käyttää opetuksessa sopivassa määrin ja relevantilla tavalla. Opetuksessa motivointi tapahtui vuorovaikutuksessa erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen. Tämä onkin haaste lisääntyvässä etä- ja verkko-opetuksessa. Vaikka kouluttajan persoonallisuus oli motivoimisen kannalta olennaista, tarvitsee kouluttaja sopivan persoonan tueksi myös omaa koulutuspohjaa ja työkokemusta. Opiskelijoiden motivaation kannalta tärkeää oli myös että opiskelijoille muodostui osallisuuden kokemus ja opiskelijat olivat aktiivisessa roolissa opetuksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää opetusta ja kouluttajuutta kehitettäessä sekä opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvissä toimissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heta Koskela, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.