University of Oulu

Terveysalan henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutusmallien avulla

Saved in:
Author: Rahja, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709092875
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rahja, 2017
Publish Date: 2017-09-12
Physical Description: 49 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli kuvata terveysalan henkilöstön osaami-sen kehittämistä koulutusmallien avulla. Tavoitteena tuottaa tietoa, miten koulutusmalle-ja voidaan hyödyntää osaamisen kehittämisessä. Aineisto haettiin elektronisina tietokan-tahakuina käyttämällä Medic-, CINAHL-( EBSCO; ovid), PubMed- ja Scopus, -tietokantoja. Hakusanoina oli osaamisen kehittäminen terveysalalla, koulutusmallit, näyt-töön perustuva hoitotyö, koulutus, täydennyskoulutus ja haku rajattiin vuosien 2006-2017 väliselle ajalle. Se tuotti 572, jotka käytiin otsikoiden perusteella läpi. Aineiston muodosti viisitoista julkaisua (n=15).

Tässä kandidaatin tutkielmassa käytetään koulutusmalli käsitettä täydennyskoulutuksista puhuttaessa sosiaali-ja terveysalalla, sillä terveydenhuollon täydennyskoulutuksille ei ole vakiintunutta käsitettä. Terveysalan osaamisen kehittämistä koulutusmalleilla tulisi suun-nitella ja kehittää ennakoiden tarpeita sekä työyhteisön ja pedagogisen asiantuntijan yh-teistyönä. Näin varmistetaan näyttöön perustuva hoitotyö, tietojen, taitojen hankinta, sisäistäminen, soveltaminen sekä uuden tiedon implementointi, tavoitteena elinikäinen oppiminen.

Tutkielman johtopäätöksenä on että, terveysalan osaamisen kehittäminen vaatii pedago-gisen osaamisen prosessien hallintaa ja työelämän yhteistyötä, jotta osaamista voidaan kehittää näyttöön perustuvasti. Arviointiin perustuvien taitojen osalta oli tärkeää hanki-tun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen sekä näyttöön perustuvan työn osaami-nen. Koulutusmallien käytössä tulisi tehdä yhteistyötä eri koulutukseen liittyvien tahojen kanssa kuten oppilaitosten, organisaatioiden ja työelämän välillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Rahja, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.