University of Oulu

”Semmonen into kokeilla, sitä kai se vaatii” : puheterapeuttien ajatuksia ja kokemuksia alle kouluikäisten lasten etäpuheterapiasta

Saved in:
Author: Pulkkanen, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709142891
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pulkkanen, 2017
Publish Date: 2017-09-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Yliherva, Tuula
Niemitalo-Haapola, Elina
Reviewer: Ukkola, Soile
Niemitalo-Haapola, Elina
Description:
Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voidaan toteuttaa paitsi kasvokkain, myös etäpuheterapiana (EPT) etäteknologian välityksellä. Tässä pro gradu -tutkielmassa haastateltiin puheterapeutteja heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan alle kouluikäisten lasten EPT:an liittyen. Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan keskeisiä tekijöitä alle kouluikäisten lasten EPT:n kehittämiseksi ja jatkotutkimuksen suuntaamiseksi tavalla, jossa huomioidaan sitä toteuttavien puheterapeuttien näkökulma. Aineisto perustui kuuteen puolistrukturoituun haastatteluun, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin sekä analysoitiin temaattisella analyysilla. Havaitut teemat jaettiin alle kouluikäisten lasten EPT:n vahvuuksiin ja haasteisiin sekä sen kehitystä edistäviin tekijöihin. Kahdeksan vahvuuksiin liittyvää teemaa olivat ’EPT myönteisenä kokemuksena’, ’etäavustaja’, ’tekniikka’, ’soveltuvuus’, ’terapiasuhde’, ’lapsi osallistujana’, ’saatavuus’ ja ’vähäinen autoilun tarve’. Kolme haasteisiin liittyvää teemaa puolestaan olivat ’soveltuvuuden haasteet’, ’tekniset haasteet’ ja ’ennakkoluulot’. Kolme EPT:n kehitystä edistäviin tekijöihin liittyvää teemaa olivat ’tieto ja osaaminen’, ’kokeileminen’ sekä ’materiaalit’. Tulosten perusteella on tärkeää, että EPT:n toteutukseen on saatavilla riittävät tekniset resurssit, kuten luotettava verkkoyhteys ja tarpeita vastaavat ohjelmat. Näillä voi olla merkitystä eri osapuolten tyytyväisyyden sekä kuntoutuksen laadun kannalta. Vanhemman osallistuminen etäavustajan roolissa voi olla EPT:n erityinen vahvuus, ja EPT voikin sopia hyvin ohjaukselliseen kuntoutukseen, jossa vanhemman rooli korostuu. Puheterapeutit sekä heidän asiakkaansa ja yhteistyökumppaninsa tarvitsevat koulutusta EPT:an liittyen. Soveltuvuudesta eri ikäryhmille tarvitaan lisää tietoa. Lapsen ikä ei puheterapeuttien ajatusten ja kokemusten perusteella liene este EPT:lle, mutta se tulee huomioida toteutustavassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Pulkkanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.