University of Oulu

Vuotoriskipaikkojen kartoitus Kratonin Oulun tehtaalla sekä vuodonestotarvikkeiden määrittely kriittisille paikoille

Saved in:
Author: Väisänen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710042936
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Väisänen, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena on kartoittaa Kratonin Oulun tehtaan vuotoriskipaikkoja lastaus- ja purkupaikkojen sekä kriittisten sisätilojen osalta. Työ suoritettiin keväällä 2017 ja tehdas alueella järjestettiin kaksi tehdaskierrosta, joissa tutustuttiin kohteeseen ja tarkasteltiin lastaus- ja purkupaikkojen järjestelyjä. Tehdaskierroksilla käytiin läpi myös tämän hetkistä varautumista mahdollisiin vuotoihin sekä Kratonin vuodonestotarvikkeita. Kartoituksen jälkeen selvitettiin lain sekä standardien vaatimukset kyseisiltä paikoilta. Lainsäädännön osalta keskityttiin työn kannalta keskeisimpiin lakeihin sekä standardeihin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tehnyt Vaarallisten kemikaalien varastointi -oppaan, jonka avulla voitiin selvittää keskeisimmät standardit. Laki antaa ennen kaikkea sisätilojen osalta tarkkoja vaatimuksia vuodon estämiseksi, mutta varsinaiset lastaus- ja purkupaikat määritellään laissa avoimesti. Laissa kuitenkin vaaditaan, ettei sadevesien mukana saa päästä mitään haitallisia aineita ympäristöön. Kartoituksen jälkeen mietittiin mahdollisia vuodonestotarvikkeita Kratonin tehdasalueelle edellä mainittuihin paikkoihin. Erityisesti difenyyliöljyn pääsy öljynerotuskaivolle ja siitä eteenpäin tulisi estää johtuen sen haitallisuudesta. Tehdaskierrosten aikana Kratonin työntekijöitä haastateltiin eri vuodonestotarvikkeiden järkevyydestä ja heitä pyydettiin antamaan omia ehdotuksia vuodonestotarvikkeiden osalta. Haastatteluissa korostui mahdollisen vuodon sattuessa vaikeat olosuhteet, joissa vuodonestotarvikkeita tulisi käyttää sekä vuotavan aineen vaaralliset olosuhteet. Tämän ja Kratonin oman vuodontorjuntalaitteiston pohjalta yhdeksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi esitetään nopean havainnoinnin ja nopean toiminnan tehostamista vuodon minimoimiseksi. Näillä keinoilla mahdollisen vuodon taloudelliset tappiot, mitä tulee menetetystä tuotteena jäävät mahdollisimman pieniksi. Samalla kuitenkin taataan turvallinen ympäristö työntekijöille.
see all

Purpose of this work is to make a plot concerning leakage in loading- and unloading places and the most critical indoor areas in Kraton Oulu. Survey was carried out in spring 2017. During that time, there was two factory visits where the factory and the main points regarding this Thesis was introduced. Also, the current plan for leakage prevention was introduced and the actual hardware materials. Law and different standard requirements was also take in account from those main areas. The Finnish Safety and Chemical Agency (Tukes) have done guide book Vaarallisten kemikaalien varastointi which allows solve the main standards. Law gives quite specific demands what comes to leakage prevention in indoor areas but the actual loading- and unloading places are determinate widely. Main point is that any hazardous chemicals are not allowed to go in or through the storm drain systems. After the visits, new leakage prevention materials and methods was think through. Particularly diphenyl oil and its leakage prevention was taken in account because it is very harmful substance when it goes into oil separation well or even through it. During those two visits in Kraton some of the employees were interview regarding the need and functionality of different prevention methods. During those interviews employees highlighted the difficult circumstances for leakage prevention if something was leaking from the actual process. Therefore, the most reasonable way to prevent leakages and prevent harmful substances like diphenyl oil getting into oil separation well is fast reaction time. This way economical losses can be kept minimum and at the same time worker’s safety is guaranteed.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Väisänen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.