University of Oulu

Deployment of the agile risk management with Jira into complex product development ecosystem

Saved in:
Author: Saarela, Asmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710042941
Language: English
Published: Oulu : A. Saarela, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
This work is a descriptive case study of deployment of the agile risk management with Jira into complex product development ecosystem. The context is a Development Team in Finland that is leading distributed product development for a small cell radio base station (RBS). The quality management requirements in the ISO 9001:2015 standard have been updated and the main impact is the deployment of the risk based thinking. The Development Team in Finland has gone through a transformation from release project driven development to continuous software development. This major change requires that development processes and development support processes are also updated. Focus is in the improvement of the risk management process, methods and tools. Rationale for risk management improvement is based on the findings in the internal quality audit and the management’s intent is also taken into account. The implementation contains a new risk management process, customized issue type for Jira tool, risk management hands on training and replacement of the old spreadsheet based risk management tools. The new process replaces two earlier processes making things simpler. The unified approach covers both normal risks in the product development and product security and privacy related risks. Agile product development emphasizes the empowerment of the cross-functional team. The results show that deployment of the agile risk management has shifted the risk management ownership to development teams instead of the release management function. The benefits of risk management for software industry and for the case study are included to motivate the use of the risk management in the daily operations.
see all

Tämä työ on kuvaileva tapaustutkimus ketterän riskienhallinnan käyttöönotosta Jiralla monimutkaisessa tuotekehitysekosysteemissä. Työ liittyy Suomessa olevaan kehitystiimiin, joka johtaa hajautettua tuotekehitystä piensolutukiasemalle. Laatujärjestelmän vaatimukset ovat päivitetty ISO 9001:2015 standardissa ja päivityksen suurin vaikutus on riskipohjaisen ajattelun käyttöönotto. Kehitystiimi Suomessa on läpikäynyt muutoksen julkaisuprojektiohjatusta kehityksestä jatkuvaan ohjelmistokehitykseen. Tämä suuri muutos vaati kehitys- ja kehityksen tukiprosessien päivittämistä. Huomio on riskienhallintaprosessin, menetelmien ja työkalujen parantamisessa. Perusteluina riskienhallinnan parantamiselle on havainnot sisäisestä laatujärjestelmän tarkastamisesta ja johdon tahtotila on myös huomioitu. Toteutus sisältää uuden riskienhallintaprosessin, räätälöidyt tehtävätyypit Jira työkaluun, riskienhallinnan käytännön perehdytyksen ja olemassa olevien taulukkolaskentapohjaisten riskienhallintatyökalujen korvaamisen. Uusi prosessi korvaa kaksi aikaisempaa prosessia yksinkertaistaen asioita. Yhdistetty lähestymistapa kattaa sekä normaalit riskit tuotekehityksessä, että tuotteen tietoturva. ja yksityisyysriskit. Ketterä tuotekehitys korostaa vaikutusvallan lisäämistä rajat ylittävissä tiimeissä. Tulosten perusteella ketterän riskienhallinnan käyttöönotto on siirtänyt riskien hallinnan omistajuuden kehitystiimeihin julkaisun hallintatoiminnosta. Riskienhallinnan hyödyt ohjelmistoteollisuudelle ja tapaustutkimukselle on sisällytetty motivoimaan riskienhallintaa päivittäisessä toiminnassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Asmo Saarela, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.