University of Oulu

Peruskoulu Jätkäsaareen

Saved in:
Author: Leppänen, Anna-Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 63.5 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710062954
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-L. Leppänen, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityöni on suunnitelma Jätkäsaaren peruskouluksi sekä siihen liittyvää taustatutkimusta nykyaikaisen toimivan koulurakennuksen suunnittelemiseksi Jätkäsaaren suunnittelutontille. Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen Jätkäsaarta alueena erilaisista näkökulmista. Tarkastelussa etenen suuremmasta mittakaavasta pienempään. Lopuksi tarkastelen suunnittelu aluetta eli koulutonttia lähemmin. Toinen osa on suunnitelma osuus, jossa tarkastelen aluksi ratkaisuvaihtoehtoja koulurakennukseksi. Analyysien pohjalta valitsen parhaan vaihtoehdon suunnitelman lähtökohdaksi. Tästä parhaasta vaihtoehdosta teen lopuksi suunnitelmat Jätkäsaaren peruskouluksi. Työni lähtökohdat perustuvat Jätkäsaaren Peruskoulusta vuonna 2015 järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella alueelle nykyaikainen oppimisympäristö, jossa korostuvat mm. toimivuus, taloudellisuus, viihtyisyys, energiatehokkuus sekä muuntojoustavuus. Näitä olen pyrkinyt painottamaan ja ottamaan lähtökohdiksi myös omassa tarkastelussa ja suunnitelmissa. Erityisesti tilojen muuntojoustavuus ja monipuoliset käyttömahdollisuudet tiloissa osoittautuivat tärkeiksi asioiksi nykyaikeisessa oppimisympäristössä. Myös rakennusmassan kokonaismuodolla ja pihan sijoittelulla on suuri merkitys rakennuksen toimivuuteen. Tarkoituksena on ollut taustatutkimuksen ja analyysien pohjalta tehdä koulutontille mahdollisimman sopiva suunnitelma Jätkäsaaren peruskouluksi. Tontin ja sen ympäristön erityispiirteet loivat haastetta suunnittelussa. Taustatutkimukseen kuului alueen ja sen historian tarkastelun lisäksi koulurakennusten tarkastelua historiassa ja nykyaikana. Millaiselle opetusympäristölle olisi nykyään ja tulevaisuudessa tarvetta? Kouluarkkitehtuuri on hyvin tärkeässä roolissa nykyaikaisiin oppimistavoitteisiin pääsemisessä opetustapojen uudistuessa. Tarkastelin lisäksi pedagogisesta näkökulmasta nykyaikaista muuttuvaa koulumaailmaa ja sen vaikutusta oppimisympäristöön. Tarkastelussa käytin apuna mm. esimerkkikohteita koulurakennuksista 2000-luvulta.
see all

I made my thesis as the plans for the comprehensive school of Jätkäsaari. It also includes back research in order to create a contemporary and working school building to the lot in Jätkäsaari. The thesis consists of two parts. On the first part I will look at Jätkäsaari as an area from different points of view. I will proceed from a smaller scale to bigger scale when looking at it. At the end of part one I will examine the lot where I will be planning the school building to. On part two I will be making the plans for the school building. First I will be looking at the different options as the plans. Based on the analysis I will choose the best fitting option as the basis of my plans. From that best option I will be making the final plans as the comprehensive school of Jätkäsaari. The thesis is based on an open architecture competition arranged in 2015. The goal of the competition was to make plans to create a modern learning environment for the Jätkäsaari area, where functionality, comfort, economical and ecological aspects as well as flexibility were highlighted. Those are also the aspects I have been working towards when making the plans and working on the research. Particularly the flexibility of spaces and the diverse usability options of the spaces proved to be important aspects in today’s modern learning spaces. In addition the massing of the building and its shape as well as the location of the court yard are important factors when trying to plan a well functioning school building. The aim of the thesis has been to create plans for the Jätkäsaarischool that are as suitable as possible for it in its location and in today’s world. This has been done by researching and based on the analysis I have made. The lot and the circumstances of its surroundings created some challenges for the planning process. The analysis included reached on the area and its history as well as research on the school buildings today and their history. What kind of learning environments would we need today and in the future? School architecture plays an important role when thinking of how to reach the goals we set in today’s learning aims and styles. I also did research on the changing school system in Finland from pedagogical aspect and how it should affect the learning environments today. For the analysis I used examples of existing school buildings from 2000s.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Liisa Leppänen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.