University of Oulu

Tulevaisuuden fyysinen ja teknologinen oppimisympäristö

Saved in:
Author: Kaarivaara, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710203005
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kaarivaara, 2017
Publish Date: 2017-10-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, millaisiksi tulevaisuuden fyysinen ja teknologinen oppimisympäristö tulee kehittää, jotta ne parhaiten tukevat vallalla olevaa oppimiskäsitystä, opetussuunnitelman 2016 yleisiä periaatteita sekä tulevaisuuden taitoja. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, miten opettajan ja oppilaan roolit muuttuvat oppimisympäristöjen uudistuessa. Oppimisympäristöjen kehittämisen lähtökohtina tarkastellaan sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä sekä muita opetussuunnitelman yleisiä periaatteita, joiden todetaan tähtäävän tulevaisuudessa tarvittavien taitojen oppimiseen. Tutkielman aihe valikoitui käytännön tarpeesta kehittää nykyiset luokkahuonekeskeiset oppimisympäristöt uutta opetussuunnitelmaa ja tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Koska oppimisympäristö vaikuttaa käytettäviin pedagogisiin ja didaktisiin menetelmiin, ei ole lainkaan samantekevää millaisessa ympäristössä oppiminen tapahtuu. Suomalaisoppilaiden heikko kouluviihtyvyys ja -motivaatio kertovat osaltaan muutoksen tarpeesta. Lisäksi omat kokemukset pitkiä aikoja pulpetin ääressä istumisen haitoista olivat osasyy aiheen valinnalle. Tulevaisuudessa tarvitaan innovatiivisia, oppijalähtöisyyttä korostavia, yksilöllisiä tarpeita tukevia, motivoivia, muunneltavia, joustavia, käyttäjien tarpeisiin vastaavia ja käyttäjien kanssa suunniteltuja, teknologiaa monipuolisesti hyödyntäviä, ympäristöönsä laajenevia ja sulautuvia sekä kansainvälisiä fyysisiä ja teknologisia oppimisympäristöjä. Opettajan rooli oppimisympäristössä muuttuu tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Oppilas toimii aktiivisessa ja itseohjautuvassa roolissa rakentaen tietoa yhteistyössä ikätovereiden ja muiden tahojen kanssa. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena eli yleiskatsauksena aiempiin aihetta käsitteleviin tutkimuksiin. Menetelmä sopii aiheen laaja-alaiseen tarkasteluun: tutkielma antaa laajan koulun käytäntöön sovellettavissa olevan kokonaiskuvan tulevaisuuden fyysisen ja teknologisen oppimisympäristön ominaisuuksista. Kirjallisuuskatsauksen kuvailevan luonteen ja opettajan pedagogisen vapauden vuoksi eksaktia mallia tulevaisuuden oppimisympäristöjen toteuttamiseksi ei anneta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Kaarivaara, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.