University of Oulu

Defining education for sustainable development and reviewing pedagogical approaches for implementing it

Saved in:
Author: Koskela, Iida-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710203007
Language: English
Published: Oulu : I.-M. Koskela, 2017
Publish Date: 2017-10-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The severe global problems in the contemporary world endanger nature’s ecological balance, hinder achieving just and equal societies, and are a threat to local and global peace. Sustainable Development (SD) is presented as a solution to these complex issues in several international documents and agreements. Even though there is no clear definition of SD, it is often considered to incorporate social, environmental and economic dimensions. Education is central for realising SD, however, there is no set model for Education for Sustainable Development (ESD). This thesis aims to synthesise what ESD is, what are the topics it addresses, and what kinds of ethical questions concern it. The goal of ESD is that people adopt and commit to a sustainable lifestyle, however, impacting people’s attitudes and behaviours is generally challenging. Therefore, this thesis also reviews some pedagogical approaches that may have potential for making ESD influential and transformative. This is a descriptive literature review that is largely based on the ideas of internationally distinguished academics in the field of ESD. Nevertheless, also other academic literature, empirical research and UN documents have been examined when composing this thesis. SD should be taken into consideration in any educational institutions and programmes, and ESD should endeavour to tackle the social and cultural phenomena, which have led to the current state of the world. Even though ESD can be implemented in multiple ways, it seems that for example experiential and participatory learning experiences, which allow the learner to be active in the process are a good starting point. Developing systems thinking and critical thinking skills helps learners to understand complex and interconnected issues and seek solutions to them. Supporting action competence empowers learners to feel a sense of agency and being capable of contributing to local and global issues.
see all

Tämänhetkiset vakavat globaalit ongelmat uhkaavat luonnon ekologista tasapainoa, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista sekä rauhanomaista eloa koko maailmassa. Kestävää kehitystä esitetään ratkaisuksi näihin monimutkaisiin ongelmiin useissa kansainvälisissä dokumenteissa ja sopimuksissa. Vaikka kestävästä kehityksestä ei ole yhtä määritelmää, usein sen tulkitaan muodostuvan sosiaalisista, ekologisista ja taloudellisista ulottuvuuksista. Koulutus on hyvin keskeistä kestävän kehityksen saavuttamiselle. Tässä tutkielmassa pyritään tekemään synteesiä siitä, mitä kestävän kehityksen kasvatus on, mitä sisältöjä se käsittää ja millaisia eettisiä kysymyksiä siihen liittyy. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on, että ihmiset omaksuvat kestävän elämäntavan, mutta ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen on yleisesti haastavaa. Siksi tutkielmassa tuodaan myös esille pedagogisia ratkaisuja, jotka voivat tehdä kestävän kehityksen kasvatuksesta vaikuttavaa ja transformatiivista. Tämä tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka perustuu pitkälti kansainvälisesti tunnustettujen tutkijoiden ja akateemikoiden ajatuksiin kestävästä kehityksestä ja sen kasvatuksesta. Myös muuta akateemista kirjallisuutta, empiirisiä tutkimuksia ja YK:n dokumentteja on tarkasteltu tätä tutkielmaa tehdessä. Kestävä kehitys tulisi ottaa huomioon kaikessa koulutuksessa, ja siinä tulisi pyrkiä puuttumaan niihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin, jotka ovat johtaneet tämänhetkisiin vakaviin ongelmiin. Ei ole olemassa yhtä tapaa toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta, mutta esimerkiksi elämykselliset, osallistavat ja oppijan aktiivisuutta korostavat oppimiskokemukset vaikuttavat toimivilta lähtökohdilta siihen. Systeemiajattelun ja kriittisen ajattelun kehittäminen auttaa oppijoita ymmärtämään monimutkaisia ja moniulotteisia ongelmia. Toimintakompetenssin tukeminen on tärkeää, jotta oppija kokee pystyvänsä vaikuttamaan sekä paikallisiin että globaaleihin asioihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida-Maria Koskela, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.