University of Oulu

Kuvataiteen vaikutus hyvinvointiin

Saved in:
Author: Tuohimaa, Ruut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710213008
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Tuohimaa, 2017
Publish Date: 2017-10-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kuvataiteen vaikutuksia positiiviseen hyvinvointiin on havaittu monissa tutkimuksissa. Kuvataiteen on tutkittu lisäävän hyvinvointia sosiaalisen luonteensa, ihmisten kohtaamisen sekä kulttuuriaktiivisuuden lisääntymisen vuoksi. Lisäksi sen on havaittu tuottavan oman elämän selviytymiskeinoja ja tulevaisuudenuskoa yksilön tasolla. Saatujen tutkimustulosten hyödyntäminen on kuitenkin haastavaa, mikäli ei ymmärretä kuvataiteen tuottamisen prosessia ja tätä kautta päästä sisälle sen mahdollistavuuteen. Kuvataide ymmärretään tutkimuksessa aktiivisesti koettavana taiteenalana. Oli kyse sen vastaanottamisesta tai tuottamisesta, tapahtuu taideprosessi kokijassa itsessään. Myöskin hyvinvointi mielletään sen aktiivisen voimauttamiskeinojen rakentamisen kautta passiivisen tarkastelun sijaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuvataidetta tekevien henkilöiden kokemuksellisesta näkökulmasta, aiheuttaako kuvataiteen tuottaminen positiivista tai negatiivista hyvinvointia. Lisäksi on tutkittu, mitkä hyvinvointia rakentavat osatekijät mahdollisesti vahvistuvat kuvallisen tuottamisen parissa. Kyseessä on laadullinen, fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelumetodilla kahdelta kuvataidetta ammatikseen harjoittavalta henkilöltä. Aineistonhankinnassa on hyödynnetty haastateltavalähtöistä menetelmää, jossa on jätetty tilaa haastateltavan omille ajatuksille sekä niiden keskustelua ohjaavalle suunnalle. Näin on varmistettu, että aineiston tulee olla aitoa ja haastateltavasta lähtevää. Aineistoa on käsitelty suhteessa hyvinvoinnin voimauttamiskeinoihin analysoimalla ja tulkitsemalla. Lisäksi tulkittu aineisto on tarkastettu haastateltavilla moneen otteeseen ja hiottu näin haastattelun tuottaman aineiston oikeellisuuden varmentamiseksi. Tutkimustulokset osoittavat, että aktiivisen kuvataiteen harjoittaminen tuottaa niin hedonistista kuin eudaimonistakin hyvinvointia. Sen havaitaan olevan kiinteästi yhteydessä myöskin hyvinvoinnin rakentumisen osatekijöihin. Kuitenkin kuvataiteen tuottamisen hedonistiset vaikutukset näyttävät tulevan vahvimmin esille silloin, kun elämä ei ole täysin eristetty kuvataiteelle, vaan sitä harjoitetaan osana muun hyvinvoinnin tukemisen kontekstia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ruut Tuohimaa, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.