University of Oulu

Tunnetaidot ja tunnekasvatus sekä niiden tukeminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Laitinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711073048
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Laitinen, 2017
Publish Date: 2017-11-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, mitä tunnetaidot ovat ja miten ne kehittyvät sekä miten tunnetaitojen kehitystä voidaan tukea peruskoulussa. Työn teoreettinen tausta on kasvatuspsykologinen. Tutkielma on menetelmältään kuvailevaa synteesiä tekevä narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jossa aineistona on aiempi tutkimuskirjallisuus. Tutkielmassa käsitellään tunteiden merkitystä, tunnetaitoja ja tunnekasvatusta työlle taustan antavina peruskäsitteinä. Peruskoulun tunnekasvatus perustuu Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteisiin, joten sen tulisi olla keskeinen osa koulukasvatusta. Tutkielmassa kuvataan tunnekasvatukseen vaikuttavina tekijöinä erillisiä tunnekasvatusohjelmia, opettajan roolia sekä ryhmän ja vertaissuhteiden vaikutusta tunnetaitoihin sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tunnekasvatusta. Tunnetaidot ovat olleet kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ja keskustelussa vuosien ajan. Näin ollen aihe on ajankohtainen ja nähty tarpeelliseksi pitää esillä. Tutkielmassa ilmenee, että pohja tunnetaitojen kehitykselle muodostuu jo varhain lapsuudessa, ja pysyvä kiintymyssuhde on lapsen tunne-elämän perusta. Varhaislapsuuden vaikutusta ei voida jättää huomiotta tunnekasvatusta käsiteltäessä, joten tutkielmassa kuvataan myös lapsuuden tunnekasvatusta. Kodin ja varhaiskasvatuksen merkittävää lapsen kehityksen kannalta. Tunnetaitojen harjoittelu jatkuu edelleen lapsen siirtyessä peruskouluun. Tunnekasvatus on koulukasvatuksen osa-alue, joka on usein vaarassa jäädä syrjään tiedollisen opetuksen korostuessa. Tunnekasvatusta toteutetaan kouluissa eri tavoin, joten koulut ovat tunnekasvatuksen suhteen eriarvoisessa asemassa. Tunnekasvatuksen toteutustapa riippuu paljolti opettajasta. Erityiset tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjaannuttavat ohjelmat toimivat tunnekasvatuksen tukena, mutta eivät pelkästään riitä koulun tunnekasvatukseksi. Tunnetaitoihin ja tunnekäyttäytymiseen koulussa vaikuttaa vahvasti myös vertaisten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri. Yksittäisen oppilaan sosioemotionaalisiin taitoihin sekä laajemmin koulun tunne- ja vuorovaikutuskulttuuriin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa panostamalla tunnetaitojen opettamiseen. Olennaista on tuen ja opetuksen jatkuvuus ja systemaattisuus sekä yhteistyö koulun eri toimijoiden välillä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Laitinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.